Op 29 mei heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS): het PAS mag niet als basis voor toestemming (vergunningen) voor activiteiten worden gebruikt. Het PAS is onvoldoende onderbouwd om vergunningen voor nieuwe activiteiten met stikstofeffecten op N2000-gebieden te verstrekken. Momenteel wordt bezien wat hiervan de consequenties zijn voor de vergunningverlening, het nemen van bronmaatregelen en de realisatie van PAS-herstelmaatregelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking tussen de 15 PAS-partners (ministeries van LNV, I&W en Defensie en de provincies).
In maart is de Subsidieregeling Biodiversiteit en Leefgebieden opengesteld. Inmiddels zijn ook de subsidieaanvragen beschikt.