Programma 06 Cultuur en samenleving

Wat wil de provincie bereiken?

Met het programma Cultuur en Samenleving willen we de Brabantse samenleving laten groeien en bloeien. We versterken de Brabantse samenleving samen met de mensen, organisaties en instellingen die zich richten op cultuur, erfgoed, sociale veerkracht en sport. We stimuleren en versterken met dit programma de saamhorigheid, gezondheid, creativiteit, het welzijn en welbevinden en de gedeelde trots en identiteit van alle Brabanders. Vanuit de Cultuuragenda van Brabant voor 2020, nader uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020, Beleidskader Erfgoed 2016 – 2020, Uitvoeringsagenda Versterking Sociale Veerkracht 2017-2020 en De sportagenda Brabant Beweegt 2016-2019  wordt een  bijdrage geleverd aan de hierboven genoemde doelstelling.

Algemene voortgang van het programma

De programma’s Cultuur, Erfgoed, Sociale Veerkracht en Sport lopen op koers. Zo zijn bij programma Cultuur de voorbereidingen voor het Creativity World Forum, wat in oktober 2019 in Brabant plaatsvindt, in volle gang. Ook wordt in regionaal verband verder gewerkt aan de uitvoering van het Regioprofiel Cultuur BrabantStad. Bij het programma Erfgoed is naast de verdere inzet op de 4 verhaallijnen in brede zin, 2019 een bijzonder jaar: met het groots programma ‘Brabant Remembers’ vieren we 75 jaar vrijheid. In het kader van het programma Versterken Sociale Veerkracht is begin dit jaar het Brabant Outcomes Fund officieel van start gegaan. De openstelling leverde 82 aanmeldingen op van sociale ondernemingen die bijdragen aan een inclusieve samenleving, waaruit na een intensieve selectieprocedure 5 ondernemers zijn geselecteerd. Tot slot wordt dit jaar de uitvoering van de Sportagenda ’16– ‘19 met het behalen van nagenoeg alle doelstellingen succesvol afgerond.

Cultuur en samenleving op hoofdlijnen

Beroep op algemene middelen

N.v.t.

Basis uitwerking bestuursakkoord 2019-2023

Bij het bestuursakkoord 2019-2023 zijn voor programma 06 – Cultuur en samenleving de volgende middelen toegekend:

 • 3 mln. voor de uitvoering van de Sportagenda in 2020
 • 1,5 mln. voor de Philharmonie Zuid-Nederland in 2021

Afwijkingen van prestaties

N.v.t.

Ontwikkelingen en onzekerheden

Cultuur

 • Dit jaar wordt het Creativity World Forum georganiseerd in Brabant. Voorbereidingen zijn in volle gang. Aan de randvoorwaarde voor een sluitende begroting (passend binnen budgetten programma Cultuur) zal worden voldaan, echter de exacte uitgaven en inkomsten zijn nog onzeker.
 • Regeling talentenhub: nog onzeker in hoeverre de regeling zal worden uitgenut in 2019.

Erfgoed

Onzeker is de exacte omvang van de uitgaven voor Verbeeldingskracht erfgoed. E.e.a. mede afhankelijk van de voortgang van samenwerkingstrajecten met partners en mate waarin regelingen worden uitgenut.

Sociale Veerkracht

De ramingen zijn op basis van de meest actuele inzichten bijgesteld. Vanwege het responsieve karakter van het programma kunnen de uiteindelijke realisaties eind 2019 afwijken.

Daarnaast wordt als gevolg van het bestuursakkoord gestart met de uitwerking van het thema Samenleving. Het kan zijn dat dit voor 2019 niet binnen de bestaande middelen kan plaatsvinden. Mocht het nodig zijn, dan zal bij de slotwijziging alsnog een voorstel worden gedaan om de eventuele overschrijding op de budgetten als gevolg van deze uitwerking te dekken vanuit de in 2019 terug ontvangen middelen St Zet en St Palet (tezamen circa € 0,6 mln), welke bij de BURAP (conform beleid) zijn teruggevloeid naar algemene middelen.

06.01 Cultuur

Wat wil de provincie bereiken?

Het bevorderen een aantrekkelijk cultureel klimaat, met een krachtige culturele infrastructuur en een aanbod waarmee we (inter)nationaal uitblinken

Brabant wil een bruisende provincie zijn en blijven, met een levendige cultuur die jong en oud van binnen en buiten Brabant boeit en bindt. We bevorderen een aantrekkelijk cultureel klimaat, met een krachtige culturele infrastructuur en een aanbod waarmee we (inter)nationaal uitblinken. Met deze agenda willen wij sàmen met belanghebbenden in Brabant een robuust cultuursysteem realiseren met:

 • een brede basis. Van daaruit komt cultuur dicht bij de Brabander en biedt het hen volop mogelijkheden om kennis te maken met cultuur en zich te ontwikkelen;
 • verbindingen tussen cultuur en haar omgeving. Denk bijvoorbeeld aan inzet van cultuur en creativiteit ten behoeve van andere maatschappelijke opgaven; en
 • een toonaangevende top die zorgt dat cultuur een rol van betekenis speelt in de ambitie om een innovatieve topregio te zijn.

De ambities uit de Cultuuragenda zijn verder uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020, met de volgende doelstellingen:

Verankeren van de Provinciale culturele basisinfrastructuur

We vinden het belangrijk dat alle Brabanders kunnen kennismaken met en deelnemen aan kunst & cultuur en de (informatie)maatschappij. Dat vraagt om laagdrempelige voorzieningen. Hiermee leggen we de basis voor een goed opgeleide (beroeps)bevolking die in staat is zich goed staande te houden in de 21e eeuwse samenleving en met creativiteit en originaliteit bij te dragen aan Brabant als bruisende, innovatieve regio. Bovendien draagt deze ‘breedtecultuur’ bij aan de leefbaarheid en sociale veerkracht in Brabant: bibliotheken, binnen- en buitenschoolse cultuureducatie en amateurkunst. Ook artistiek aansprekende en hoogwaardige culturele activiteiten zijn een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijk woon-, werk- en vestigingsklimaat. We willen dat de culturele instellingen zich door het maken van sterke artistieke producties kunnen verbinden aan de Brabantse samenleving én aan de maatschappelijke opgaven die hier actueel zijn. Tot slot willen wij experiment en vernieuwing mogelijk maken en zo een aantrekkelijke regio voor talenten zijn. Bij ons is talentontwikkeling structureel onderdeel van het Brabantse cultuursysteem.

Creëren van beweging, experiment en verbinding

We willen een duurzaam betere uitgangspositie voor de toekomst door in te spelen op de actualiteit en met een incidentele impuls kansen te benutten. Op die manier stimuleren we dat doorbraken worden gerealiseerd en bewegen we optimaal mee met initiatieven van derden. We nodigen partijen uit te kijken hoe ook zij hun bijdrage aan het Brabantse cultuursysteem kunnen vergroten en in kunnen spelen op de kansen die zich voordoen. Daar waar die kansen liggen en aantoonbaar sprake is van behoefte, draagvlak met meerdere partners, willen wij meehelpen om vernieuwing mogelijk maken.

Inzetten op kennis, dialoog en netwerken

Wij dragen bij een toekomstbestendig cultuursysteem:

 • met een goede onderzoeksagenda houden we de vinger aan de pols;
 • door het gesprek te voeren met onze partners, komen we tot bundeling van krachten;
 • door te zorgen voor betere zichtbaarheid willen we inspireren en verleiden.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Beleidsnota Indicator 2019 Voortgang Voorstel
Doelstelling € (x 1.000) 24.430    
Prestaties        
Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016 – 2020 ‘Werk in uitvoering’ (Besluit: PS 28/16; Afweegmoment: 2020)
Alle Brabanders de mogelijkheid bieden om als toeschouwer of deelnemer te genieten van cultuur effect indicator streefwaarde    
Het versterken van een culturele basisinfrastructuur (amateurs en professionals)en cultureel aanbod voor kunst Cult. instellingen die regionaal van belang zijn meerj. Ondersteund 53 Conform planning. Er worden 60 instellingen ondersteund, waarvan 41 professionele en 19 amateurinstellingen.  
Het stimuleren van talentontwikkeling op het gebied van kunst door het bieden van ondersteuning zodat talenten na de kunstvakopleiding een positie verwerven in het Brabantse professionele veld Aantal talenten ondersteund via Talenthub 25 Ruimschoots gerealiseerd. Inmiddels worden middels 6 talentenhubs (letteren, muziek, dans/theater/circus, beeldende kunst, film/av en design) meer dan 60 talenten ondersteund in een netwerk van ruim 40 partners. Zie ook https://www.kunstlocbrabant.nl/volg-de-talenten-van-brabant/  
Uitvoeren programma taal en media ter bevordering va de geletterdheid van de Brabantse Beroepsbevolking % laaggeletterd in Brabantse Beroepsbevolking <10,3% Conform planning. Het programma is in uitvoering. Eind 2018 is meting uitgevoerd. Hieruit blijkt een percentage van 9%. Eind 2019 wordt een nieuwe meting uitgevoerd.  
Bijdragen aan symfonische muziekvoorziening in Brabant Orkest Besluit inzet 2020 e.v. Conform planning.  
  Uitvoering plan investering symfonische muziekvoorziening Plan uitgevoerd Conform planning. Zie verder ook de statenmededeling ‘Tussentijdse kwalitatieve evaluatie impuls klassieke en hedendaagse symfonische muziekvoorziening’ (mei 2019)  
Brabant C: KPI’s en streefwaardes > zie par. Verbonden partijen
Organisatie international Creativity World Forum in Noord-Brabant CWF georganiseerd Organisatie international World Creativity Forum in Noord-Brabant Conform planning. De voorbereidingen voor het World Creativity Forum wat in oktober 2019 in Noord-Brabant plaatsvindt zijn in volle gang. In de programmering zoeken we nadrukkelijk aansluiting bij onze maatschappelijke opgaven provinciale programma’s zoals bijvoorbeeld Mobiliteit, Agrofood en Circulaire economie.  

06.02 Erfgoed

Wat wil de provincie bereiken?

Duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming, (gebieds)ontwikkeling of restauratie, de bescherming van collecties, de beleving van ons cultureel erfgoed en de verhalen van Brabant

De geschiedenis van Brabant doorgeven aan toekomstige generaties. Dát is onze ambitie. Daarom blijven we ons richten op duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming of restauratie, op de bescherming van collecties, op de beleving van ons cultureel erfgoed en op de verhalen van Brabant. Dit doen we door middel van:

 • De (verbeeldings)kracht van erfgoed/ erfgoed in vier verhalen van Brabant (Bevochten Brabant, Religieus Brabant, Innovatief Brabant en Bestuurlijk Brabant). De verbeeldingskracht heeft meerwaarde voor opgaves als (vrijetijds)economie, natuur, ruimte en leefbaarheid
 • beweging stimuleren: we benutten de beweging in de samenleving. We investeren in die initiatieven die van cruciaal belang zijn voor deze verhalen.
 • basis op orde: de basis functioneert met kracht, kwaliteit, professionaliteit voor een groter publiek en meer in samenhang.
 • Erfgoedfabriek: De Erfgoedfabriek is een ontwikkelprogramma waarmee we een maatschappelijke bijdrage leveren om beeldbepalende erfgoedcomplexen die belangrijk zijn voor de vier verhalen van Brabant, waarvoor de markt geen oplossing heeft, te herontwikkelen en te voorzien van een nieuwe functie c.q. gebruik.

Het programma ligt goed op koers. De tussenevaluatie Beleidskader Erfgoed 2016-2020 leverde de conclusie op dat het erfgoedbeleid goed aansluit op de provinciale en landelijke ontwikkelingen. Er zijn in het evaluatierapport kansen benoemd om nog meer te bereiken binnen het huidig beleidskader: de toekomst vraagt om een versterking van de koppeling van (verbeeldings)kracht van erfgoed aan gebiedsontwikkeling en maatschappelijke opgaven en het nog meer betrekken van de samenleving bij de uitvoering van het erfgoedbeleid.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Beleidsnota Indicator 2019 Voortgang Voorstel
Doelstelling € (x 1.000) 19.762    
Prestaties        
Beleidskader erfgoed 2016-2020 “De (Verbeeldings)kracht van erfgoed” (Besluit: PS 64/15; Afweegmoment: 2020)
1. (Aan de hand van de vier verhalen) een aantrekkelijk Brabant neerzetten voor de Brabanders, toerist en recreant
2. Herbestemmen en restaureren monumenten waarbij sprake is van een duurzame exploitatie, die beeldbepalend zijn voor de 4 verhalen en draagvlak hebben in de maatschappij
3. Rol van provincie verandert: van louter investeren, naar beweging stimuleren en in een beperkt aantal gevallen financiële middelen beschikbaar stellen (mogelijk maken) aan erfgoedinitiatieven
4. De basis functioneert met kracht, kwaliteit, professionaliteit, voor een groter publiek en meer in samenhang
1- De totstandkoming van uitgeschreven verhalen die leiden tot inspiratie/verbeelding en focus binnen de vier verhalen van Brabant Uitgewerkte propositie per verhaallijn 4 verhalen Er zijn 4 uitgewerkte verhaallijnen zie ook Brabantserfgoed.nl. Bij Bestuurlijk Brabant wordt gewerkt aan verdere focus.  
2- Het faciliteren van Erfgoedcomplexen zodat beeldbepalende erfgoedcomplexen, waarvoor de markt geen oplossing heeft, kunnen worden herontwikkeld en voorzien van een nieuwe functie cq gebruik Invest.voorstellen door GS ingestemd Geen streefwaarde, afspraken gemaakt over informeren Staten over voortgang

Conform planning:

Investeringsbesluit over bijdrage aan herontwikkeling Fort Isabella en

In voorbereiding:

Investeringsbesluit over bijdrage aan Abdij van Berne en Klooster st. Agatha.
 
3- Initiatieven in beweging gebracht/tot haalbare initiatieven geleid voor programma erfgoedcomplexen Initiatieven om complexen te herbe-stemmen die in het kader van programma Erfgoedcomplexen zijn gefaciliteerd om te komen tot een haalbare businesscase Geen streefwaarde, afspraken gemaakt over informeren Staten over voortgang

Conform planning:

Erfgoedfabriek: Verkenningen van Landgoed Bieduinen, het Kruithuis in ’s-Hertogenbosch, Franciscanessenklooster Veghel en Landgoed Schijf.

ErfgoedLab: regionale kennisbijeenkomsten, versnellingskamers en voucherregeling.
 
4 - Groter aantal collecties zijn aangesloten op de Brabant Cloud en wordt meer gebruikt door ondernemers en instellingen Aantal collectiestukken 1.000.000 (cumulatief)

Aantal collectiestukken zijn > 1.000.000.

Ook het gebruik is gegroeid: inmiddels zijn 45 ondernemers en instellingen aangesloten.
 
4 - Meer nieuwe publieksgroepen in musea in Brabant Jongeren in musea 50.000 Conform planning. Ook in 2019 wordt er uitvoering gegeven aan de in 2018 gestartte Museumschatjes voor 10.000 leerlingen uit het voortgezet onderwijs.  
Culturele infrastructuur en monumentenzorg (verplichte indicator uit basisset (IPO) percentage rijksmonumenten (excl. de monumentcategorie met oorspronkelijke functie woonhuis) weergegeven naar de staat van het casco, categorie “matig” en “slecht”. (BRON: databank Monumentenmonitor) n.v.t.

In 2017 is de nulmeting uitgevoerd en per 1 februari 2018 afgerond. Er is in 2018 geen update uitgevoerd. In 2019 wordt voor 25% van de monumenten een update uitgevoerd. De meting in 2017/2018 leverde de volgende gegevens:

 471 objecten zijn als matig beoordeeld (11,5%)

297 objecten zijn als slecht beoordeeld (7,2%)

Totaal 18,7%

Dit wijkt niet significant af van het landelijk percentage van 16,8%
 

06.03 Sociale Veerkracht

Wat wil de provincie bereiken?

Het versterken de sociale veerkracht in Brabant

Met het programma Versterken Sociale Veerkracht (VSV) helpt de provincie initiatieven van burgers, sociaal ondernemers, verenigingen , coöperaties of organisaties om hun bijdrage aan een goede kwaliteit van leven in Brabant en aan een duurzame, inclusieve samenleving nu en in de toekomst te vergroten en bestendigen. En al doende leren we, in de praktijk, wat deze initiatieven verder helpt, hoe we deze initiatieven het beste kunnen ondersteunen en op welke manier we de aanwezige veerkracht kunnen benutten voor het realiseren van andere provinciale opgaven.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Beleidsnota Indicator 2019 Voortgang Voorstel
Doelstelling € (x 1.000) 5.717    
Prestaties        
Versterken Sociale Veerkracht (Besluit: PS 69/16; Afweegmoment: 2019)
Versterken van sociale veerkracht door:
Leren in en versterken van initiatieven        
Realiseren Brabantbreed lerend netwerk        
Kennisontwikkeling effect indicator streefwaarde    
Aansluiting bij concrete initiatieven Aantal initiatieven 175-200 Het aantal initiatieven dat nu is aangesloten op Stérk.Brabant is inmiddels gegroeid tot boven de 200  
Inzet en doorontwikkeling ondersteuningsstructuur Stèrk Brabant   uitgevoerd Dit jaar zijn o.a. twee proeftuinen gestart rondom Sociaal Inkopen en Sterke Communities. Tevens is gestart met het aanbieden van een aantal nieuwe trainingen waaronder fondsenwerving.  
Ontwikkelen van resultatenfonds   resultatenfonds ontwikkeld Dit jaar zijn uit de 82 aanmeldingen, 5 ondernemers geselecteerd voor het BOF traject. Daarnaast hebben we 3 investeerders aan BOF verbonden: Stichting DOEN, Oranje Fonds en Raboband Foundation. Medio dit jaar worden de definitieve resultaatcontracten voor deze ondernemers ondertekend.  

06.04 Sport

Wat wil de provincie bereiken?

Via Sport bijdragen aan de provinciale opgaven, met name aan een sociaal veerkrachtige samenleving en een sterke Brabantse economie

Brabant sociaal en economisch sterker maken door sport. Dit willen we langs verschillende lijnen bereiken:

 • Via de Brabantse regionale loketten en hun netwerkpartners willen we mensen met een beperking (meer) laten sporten/bewegen.
 • We willen het landelijk aandeel topsporters en talenten in Brabant verhogen en ook de ondersteuning van toptalenten optimaliseren.
 •  We ondersteunen aansprekende sportevenementen. Dit doen we om de verbondenheid en saamhorigheid verhogen, mensen te prikkelen om (meer) te bewegen, een (nog) positiever imago van de provincie Brabant te creëren én de additionele bestedingen in Brabant te verhogen.
 • We zetten in op technologie en innovatie. Hierdoor kunnen mensen beter en meer bewegen, worden betere sportprestaties bereikt én groeit de bedrijvigheid.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Beleidsnota Indicator 2019 Voortgang Voorstel
Doelstelling € (x 1.000) 3.899    
Prestaties        
“Brabant Beweegt”, Sportagenda 2016-2019 (Besluit: PS 30/16; Afweegmoment: 2019)
Aangepast sporten: de bekendheid van de Brabantse regionale steunpunten voor aangepast sporten is vergroot en via de steunpunten (en hun netwerk) zijn meer mensen met een beperking aan een passende beweegactiviteit geholpen effect indicator streefwaarde    
Via (het netwerk van) de regionale steunpunten voor aangepast sporten zijn meer mensen met een beperking aan het sporten/bewegen geholpen aantal mensen met een beperking dat duurzaam aan het bewegen/sporten is geholpen 40.000-50.000 Grotendeels conform planning. Tot op dit moment zijn 34.000 mensen met een beperking geholpen met duurzaam bewegen/sporten. De inzet blijft onverminderd om de doelstelling van 40.000-50.000 te realiseren.  
Sportevenementen. Brabant kent een beter afgestemd en meer internationaal onderscheidend aanbod van sportevenementen, met een duidelijker sociaal-maatschappelijk en economisch rendement
Door de provincie ondersteunde sportevenementen resulterend in: Aantal ondersteunende sportevenementen 10 Grotendeels conform planning: 9  
Een gevoel van verbondenheid en saamhorigheid;     Saamhorigheid: 80%  
Een sterker innovatief imago van Brabant;     Innovatief imago: 83%  
Een prikkel om meer te bewegen     Beweegprikkel: 26%  
Ondersteuning van sportevenementen voor mensen met een beperking Aantal ondersteunende sportevenementen voor mensen met een beperking 1 Conform planning. Dit jaar wordt het WK parahandboogschieten ondersteund. Dit event vindt plaats in juni en wordt gehouden in ’s Hertogenbosch.  
Talentontwikkeling. Brabant wordt door sporttalenten gezien als een aantrekkelijke regio om jezelf te ontwikkelen; zowel op sportief vlak als in op het gebied van scholing en maatschappelijke carrière
Sporttalenten geven Brabant gemiddeld een 8 als antwoord op de vraag hoe aantrekkelijk deze provincie is om je als sporter te ontwikkelen Tevredenheidscijfer sporttalenten 8 (nog) niet conform planning. De activiteiten verlopen conform planning, maar de meting in 2018 gaf een tevredenheidscijfer van 7,1 in plaats van 8. Hieraan kunnen echter (nog) geen duidelijke conclusies worden verbonden: de onderzoeksaanpak is gewijzigd, waardoor uitkomsten in mindere mate vergelijkbaar zijn.   
Het Brabantse aandeel in de landelijke populatie topsporters/topsporttalenten is toegenomen. Brabants aandeel (%) in landelijk totaal topsporters/top-sporttalenten >= 16%  
Innovatie en technologie
- Vier Brabantse fieldlabs zijn landelijk geaccrediteerd en via het cluster sport & technology meer verbonden met samenwerkingspartners buiten Brabant;
- Er zijn innovaties ontwikkeld die mensen verleiden om meer te bewegen, die leiden tot een hogere omzet van het Brabants bedrijfsleven en die (inter-)nationaal opvallen en Brabant op de kaart zetten.
Het cluster Sport & Technologie is betrokken in Europese projecten die ten doel hebben via innovatieve toepassingen mensen meer te laten bewegen en bedrijven nieuwe marktkansen te bieden. Aantal clusterbrede (Europese) innovatieprojecten 5  Conform planning. Het cluster is betrokken bij 5 clusterbrede innovatieprojecten.  

Besluitvorming

Verloop begroting

 

Een specificatie van de besluitvorming vindt u hier.

Financieel overzicht

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begrotingwijz. 1 en 2 Begrotingswijz. 3 2019 Begr. na wijziging 2019
Lasten 57.563 6.577 6.029 70.169
Baten 811 0 404 1.215