Programma 05 Mobiliteit

Wat wil de provincie bereiken?

Wij willen dat Brabant nu en in de toekomst een fijne plek is om te wonen, werken en recreëren. Waar je vlot en aangenaam op je bestemming kunt komen en waar producten slim vervoerd worden. Wij willen ook dat Brabant een internationale top kennis- en innovatieregio blijft. Om bij te dragen aan de concurrentie- en agglomeratiekracht van Brabant, werken we samen met onze partners aan een veilig, slim en duurzaam mobiliteitsnetwerk voor bewoners, bedrijven en bezoekers.
We werken vanuit vier ontwikkellijnen om dit mobiliteitsnetwerk voor Brabanders en de Brabantse economie te realiseren:

 

 

 

Mobiliteit op hoofdlijnen

Beroep op algemene middelen

€ 105.420 t.b.v. de wegenoverdracht N639 aan gemeenten ihkv omlegging Baarle; gedekt door een aframing van het investeringskrediet tgv algemene middelen.

Basis uitwerking bestuursakkoord 2019-2023

Bij het bestuursakkoord 2019-2023 zijn voor programma 05 – Mobiliteit geen middelen toegekend.

Afwijkingen van prestaties

  • De overeenkomsten Wilhelminakanaal (herbouw sluis II en fase 1,5) schuiven door naar Q1 2020 nav de beschikbaarheid van de geactualiseerde kostenramingen. Op basis van gereserveerde middelen bij de Perspectiefnota 2018 zal dan een definitief voorstel aan de Staten worden gedaan. 
  • De streefwaarden voor het aantal initiatieven Spoor, HOV en Knooppunten (SHK) en vernieuwing OV worden naar boven bijgesteld.
  • De streefwaarde 2019 voor % gerealiseerde routedelen eerste 5 snelfietsroutes wordt bijgesteld van 50 % naar 30%. We verwachten de streefwaarde 100% in 2020 te halen. 
  • Gunning van N279 Veghel – Asten wordt verwacht medio 2020 i.p.v. ultimo 2019. Oplevering wordt nog steeds voorzien in 2023.

Ontwikkelingen en onzekerheden

  • De middelen voor het project Maaslijn (inclusief de aanvullende middelen) worden geraamd in 2020. Mogelijk zijn deze middelen (totaal € 29 mln) al in 2019 nodig
  • Eind 2018 is een begrotingssubsidie in het kader van Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Vught beschikt. Met het Rijk loopt momenteel een discussie over de vorm.
  • De recente uitspraak van de Raad van State dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gehanteerd mag worden als toetsingskader voor projecten heeft ook impact op infrastructuur. Hoewel de exacte impact nog onduidelijk is, kunnen procedures hierdoor mogelijk langer en onzeker(der) worden.
  • Vanwege de grote mate van afhankelijkheid van partners (gemeenten, Rijk, ProRail) ramen we voor de snelfietsroutes behoudend. Mogelijk dat de door de Staten beschikbaar gestelde middelen eerder nodig zijn. De dekking is afkomstig uit reserve SIF.

05.01 Basis op orde

Wat wil de provincie bereiken?

We streven naar een goed functionerend provinciaal wegennet vanuit de kernwaarden verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie, zowel het testen en ontwikkelen hiervan in de praktijk als het grootschalige gebruik, om de beheer- en onderhoudstaak op een efficiënte wijze uit te voeren én te verduurzamen.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

We streven naar nul verkeersdoden in Brabant door samen met onze partners (zoals gemeenten, Rijkswaterstaat, politie en openbaar ministerie) in te zetten op de drie pijlers van verkeersveiligheid: gedrag, infrastructuur en handhaving.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

We werken samen met de vervoerders, gemeenten, het Reizigersoverleg Brabant en verschillende andere (martk)partijen aan een vraaggericht, verbindend en verantwoord openbaar vervoernetwerk dat aansluit bij de wensen van de reiziger.

We zien het OV als een verbindende schakel in het Brabants mobiliteitsnetwerk dat bijdraagt aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid van onze provincie. Daarom geven we samen met de vervoerders, gemeenten,  het Reizigersoverleg Brabant en verschillende andere (markt)partijen uitvoering aan drie OV-concessies conform de uitgangspunten uit de OV-visie.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Beleidsnota Indicator 2019 Voortgang Voorstel
Doelstelling € (excl. Investeringen) 15 mln    
Prestaties        
Kwaliteitsvisie Onderhoud Provinciale Infrastructuur (KOPI) (Besluit: PS 18/18)
De status en inrichting van de provinciale (fiets)wegen scoren objectief gezien goed (score BKXI). score >2018    
De status en inrichting van de provinciale wegen worden positief gewaardeerd door de Brabantse burger (waardering WOW). score >2018    
Uitvoering projecten planmatig onderhoud (aantal km uitgevoerd groot onderhoud en vervanging) km/jaar 30 Conform planning; de streefwaarde van minimaal 30 km zal worden gehaald. Hierdoor zal er geen sprake zijn van achterstallig onderhoud op de provinciale infrastructuur. De recente uitspraak van de Raad van State over toepassing van de PAS als toetsingscriterium voor projecten kan leiden tot langere procedures en extra onzekerheid bij infraprojecten.  
Gebruik van recycled materiaal (asfalt en beton) bij onderhoudswerkzaamheden % >50% Conform planning: we schrijven aan de markt voor om in hun aanbieding aantoonbaar 50% hergebruik van beton en/of asfalt toe te passen. Dit doen we pas sinds medio 2018 en hebben nog geen realisatieprojecten hierop kunnen beoordelen, anders dan tijdens de aanbestedingsfase.  
Aantal innovatieve initiatieven of projecten aantal 3 Conform planning: we verwachten dit jaar definitieve afspraken te kunnen maken over de pilot ‘Licht als een dienst’, het materieel van de gladheidsbestrijding is uitgerust met track en trace voor optimalisatie strooi-activiteiten en we starten een pilot met een dynamisch wildwaarschuwingssysteem en een innovatieve aanpak voor de eikenprocessierups (beheersen ipv bestrijden via natuurlijke vijanden).  
Percentage LED openbare verlichting en verkeersregelinstallaties %   Conform planning: de projectvoorbereiding is getroffen en uitrol is voorzien voor 2020.  
Provinciaal Verkeers- en VervoersPlan (Brabants Verkeersveiligheidsplan 2016-2020) (afweegmoment: 2019)
Door het stimuleren van verkeerseducatie op scholen en voorlichting geven aan Brabantse verkeersdeelnemers streven we naar nul verkeersdoden in Brabant 1 mln    
Dodelijke verkeersslachtoffers op provinciale wegen: aantallen aantal   Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2018 in Noord-Brabant is officieel vastgesteld op 150 (2017: 98). Bij de jaarrekening 2018 is reeds melding gemaakt van de aanzienlijke stijging.  
Dodelijke verkeersslachtoffers op provinciale wegen: per reizigerskilometer aantal      
Minimaal 95% van de BVL-scholen heeft het BVL-label behaald in 2019 % 93% Voor op planning: eind 2018 had 95% van de BVL-scholen het BVL-label. De indicator wordt echter wel vertroebeld door fusies van scholen. In het kader van een nieuw uitvoeringsprogramma Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP) in 2019 zal de indicator hierop worden aangepast. Nav het nieuwe BVVP (Q1 2020) zullen nieuwe KPI’s worden gedefinieerd.
Minimaal 100 middelbare scholen doen mee aan Totally Traffic in 2019 aantal 105 Conform planning: eind 2018 deden 101 scholen mee aan Totally Traffic. De indicator wordt echter wel vertroebeld door fusies van scholen. In het kader van een nieuw uitvoeringsprogramma Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP) in 2019 zal de indicator hierop worden aangepast. Nav het nieuwe BVVP (Q1 2020) zullen nieuwe KPI’s worden gedefinieerd.
Percentage van de Brabanders ouder dan 18 jaar, dat bereikt is met de campagne Brabant gaat voor NUL verkeersdoden % >2018 Conform planning: eind 2018 is op basis van de effectmeting 42% bereikt met de verkeersveiligheidscampagne. Er zijn / worden diverse campagnes uitgevoerd met een focus op zichtbaarheid in 2019 (met o.a. Ik zet mijn licht aan! en Ik let op wild!). We verwachten zo nog meer Brabanders te bereiken. De volgende effectmeting zal eind 2019 plaatsvinden.  
OV-visie (Besluit: PS 43/12; Afweegmoment: 2024)
  90 mln    
Het OV sluit aan bij de vraag van zo veel mogelijk reizigers. Klanttevredenheidscijfer gelijk aan of boven landelijk gemiddelde OV-klantbarometer >landelijk    
De reizigers kunnen veilig reizen met het OV in Brabant Aantal incident meldingen <2018    
Uitvoering en beheer van de 3 busconcessies obv de vastgestelde OV-visie
Rituitval obv % uitgevallen ritten tov de dienstregelingen van de concessies % <0,2% Conform planning: De Staten zijn / worden in september over de rituitval in 2018 separaat worden geïnformeerd via de jaarlijkse OV-trendmonitor. Op basis van een toezegging naar aanleiding van een ingediende motie is bij de jaarrekening een voorstel gedaan voor plannen om samen met de vervoerders de reizigers tegemoet te komen voor de niet gereden ritten als gevolg van de stakingen.
Daarnaast gelden sommige oorzaken van rituitval als overmacht en vallen buiten de norm van 0,2%. Met maandelijks toezicht via monitoring en contractbeheeroverleg wordt intensief (bij)gestuurd. De norm wordt nog regelmatig niet gehaald. Over de afgelopen periode zijn geen grote afwijkingen geconstateerd en is de trend dalende.
 
Afgelegde reizigerskilometers per gereden buskilometer km >2018 Conform planning: De Staten zijn / worden in september over 2018 separaat worden geïnformeerd via de OV-trendmonitor.
We sturen samen met de vervoerders en het Reizigersoverleg Brabant (ROB) continu naar verdere optimalisatie van de dienstregeling. Op basis de vastgestelde visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ wordt bovendien de beweging ingezet met meer inzet op dikke lijnen en maatwerk op dunne lijnen. Mede op grond van langjarige trend van groeiende reizigersaantallen verwachten we hierdoor een verdere stijging van het aantal afgelegde reizigerskilometers per gereden buskilometer in 2019.
 
Inzet van zero emissie bussen in de concessie Zuid-Oost obv % tov totaal aantal bussen (100% in 2025 % 22% Conform planning; in Zuidoost is het percentage 22%. Ultimo 2021 komt het percentage uit op 48%, zoals contractueel is vastgelegd. Oorspronkelijk is uitgegaan van een geleidelijke transitie; de vervoerder geeft echter de voorkeur aan een gebundelde instroom van elektrische bussen in de concessie per eind 2020 / begin 2021 gekoppeld aan de uitstroom van 64 stad- en streekbussen die dan te oud worden voor de concessie Zuidoost. Bij de bestuursrapportage 2018 zijn de streefwaarden voor 2019 en 2020 hierop aangepast.  
Per concessiegebied een jaarplan sociale veiligheid opstellen met normen en eisen. aantal 3 Conform planning; voor de concessies West-, Oost en Zuidoost-Brabant zijn de jaarplannen opgesteld en is op basis daarvan subsidie verleend aan de concessiehouders.  

05.02 (Regionale) ontwikkelagenda's mobiliteit

Wat wil de provincie bereiken?

We streven naar goed functionerende netwerken van de verschillende modaliteiten voor personen- en goederenvervoer die nauw op elkaar afgestemd en met elkaar verknoopt zijn.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Beleidsnota Indicator 2019 Voortgang Voorstel
Doelstelling € (excl. Investeringen) 49 mln    
Prestaties        
Provinciaal Verkeers- en VervoersPlan
Goed functionerende netwerken van modaliteiten voor personen- en goederenvervoer. Deze netwerken zijn zo met elkaar verknoopt, dat iedere vervoerswijze een optimale bijdrage levert aan de bereikbaarheid.
stimulans modal shift personenvervoer in Brabant naar OV en fiets (% gewisseld naar alternatieve vervoerswijze tov vorig jaar). %      
stimulans modal shift goederenvervoer in Brabant naar water, buis en spoor (% gewisseld naar alternatieve vervoerswijze tov vorig jaar) %      
Vaststellen van multi-modale mobiliteitsagenda's opgesteld samen met de vier GGA-regio's gericht op infrastructurele aanpassingen en mensgericht maatregelen tbv leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming (door provinciale cofinanciering via de subsidieregeling Verkeer en Vervoer) aantal 4 Conform planning; 4 Regionale Uitvoeringsplannen 2019 (RUP) vastgesteld op ontwikkeldagen dec. 2018 en subsidies (158 projecten) volledig verleend.  
(Cofinanciering van) projecten die bijdragen aan meer, duurzamer en innovatiever goederenvervoer over weg, water en spoor
Wilhelminakanaal geschikt voor klasse IV schepen tot en met haven Loven (Tilburg) Oplevering 2023 Overeenkomst
fase 1,5
Conform planning; door de uitgestelde besluitvorming bij het Rijk over de definitieve oplossing van de geohydrologische problematiek is bij de bestuursrapportage 2018 de overeenkomst fase 1,5 verschoven naar 2019 en de oplevering naar 2023. In de perspectiefnota 2018 zijn extra middelen gereserveerd voor de financiering van beide overeenkomsten. In de 1e helft van 2020 zal op basis van de alsdan beschikbare geactualiseerde raming de overeenkomst worden getekend en een definitief voorstel aan de Staten worden gedaan. Overeenkomst fase 1,5 doorschuiven naar 2020
Aantal projecten voorzien van cofinanciering (besluit Robuuste Brabantroute en subsidieregelingen Goederenvervoer en SHK) aantal 5 Voor op planning; op dit moment zijn 3 projecten voorzien van cofinanciering (1 Goederenvervoer en 2 SHK). De verwachting voor heel 2019 wordt naar boven bijgesteld tot 7. 7
Aantal projecten gerealiseerd door derden (besluit Robuuste Brabantroute en subsidieregelingen Goederenvervoer en SHK) aantal 5 Voor op planning; op dit moment zijn 3 projecten gerealiseerd (1 Goederenvervoer en 2 SHK). De verwachting voor heel 2019 wordt naar boven bijgesteld tot 7. 7
(Cofinanciering van) projecten die bijdragen aan de uitvoering van de ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten
Aantal projecten voorzien van cofinanciering (subsidieregeling SHK) aantal 3 Voor op planning; op dit moment zijn 2 projecten voorzien van cofinanciering. De verwachting voor heel 2019 wordt naar boven bijgesteld tot 6. 6
Aantal projecten gerealiseerd door derden (subsidieregeling SHK) aantal 3 Voor op planning; op dit moment zijn 2 projecten gerealiseerd. De verwachting voor heel 2019 wordt naar boven bijgesteld tot 6. 6
Realiseren van snelfietsroutes tbv het stimuleren van het gebruik van de fiets
Realisatie snelfietsroute Cuijk - Nijmegen Oplevering 2020   Conform planning; de laatste ontbrekende schakel (fietsbrug) is aanbesteed en wordt opgeleverd medio 2020.  
Aantal afgesloten bestuursovereenkomsten voor snelfietsroutes uit het uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling (cumulatief) aantal 7 Conform planning; er zijn totaal 6 bestuursovereenkomsten voor snelfietsroutes afgesloten. De streefwaarde van 7 zal worden gerealiseerd.  
% gerealiseerde routedelen eerste 5 snelfietsroutes (% km cumulatief) % 50% Achter op planning; de realisatie van routedelen van voldoende kwaliteitsniveau loopt op dit moment achter. We hebben ervoor gekozen om bestuursovereenkomsten te sluiten voor gehele trajecten van snelfietsroutes met alle betrokken gemeenten voorzien van een gedetailleerde kostenraming. De realisatie is hierdoor later op gang gekomen. De uitvoering ligt bij de gemeenten (zij vragen de subsidie aan) en komt nu goed op gang. We verwachten vooralsnog de streefwaarde van 100% in 2020 (nagenoeg) te realiseren. 30%
(Cofinanciering van) projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van Vernieuwing OV
Aantal projecten voorzien van cofinanciering aantal 3 Voor op planning: in het licht van de visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ (PS 68/18) dragen we bij aan diverse initiatieven als een zelfrijdende shuttle (Drimmelen) en enkele Bravoflex pilots (o.a. Helmond, Eindhoven, Moerdijk en Roosendaal). 5
Aantal projecten in uitvoering door derden aantal 3 Voor op planning: er wordt geëxperimenteerd met verschillende alternatieve vervoersconcepten zoals Bravoflex, Beamerz en Amber (beide ’s-Hertogenbosch), Toogethr (ridesharing Moerdijk) en deelauto Oisterwijk. Waar aanvankelijk initiatieven moeilijk van de grond kwamen, verwachten we voor 2019 fors meer pilots en experimenten met alternatieven vervoersconcepten. 9

05.03 Strategische agenda

Wat wil de provincie bereiken?

Om Brabant een internationale top kennis- en innovatieregio te laten blijven pakken de knelpunten in de bereikbaarheid binnen Brabant en op de (inter-) nationale verbindingen van en naar Brabant aan.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie door het ontwikkelen, testen en uitrollen in de praktijk om slimmer en efficiënter gebruik te maken van het beschikbare netwerk via smart mobility toepassingen en gedragsverandering.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Beleidsnota Indicator 2019 Voortgang Voorstel
Doelstelling € (excl. Investeringen) 26 mln    
Prestatie        
Provinciaal Verkeers- en VervoersPlan
Verbetering van de bereikbaarheid binnen Brabant en van de (inter-) nationale verbindingen van en naar Brabant:
indicatie filedruk op de wegen in Brabant gemiddelde vertraging per uur autorijden      
Uitvoeren van het programma SmartWayZ.NL met de doelstelling het versneld oplossen van bereikbaarheidsknelpunten ter versterking va de economie en het vestigingsklimaat in Zuid-Nederland:
Aantal uitgevoerde projecten of initiatieven (samen met derden) op het gebied van Smart Mobility. aantal 16 Conform planning: in totaal verwachten we de streefwaarden van 16 opgestarte of afgeronde initiatieven te halen. Er zijn14 startups geselecteerd voor Mobility Lab ronde 2019, nu matchmaking en uitvoering geheel in 2019. MobilitymoveZ.NL 2 nieuwe projecten in 2019 gestart (Beijer en ADAS). Wellicht volgen er nog nieuwe projecten in 2019. Mobility Market gunning N279 medio 2019 verwacht.  
Realiseren geplande aanpak N279-Zuid (Veghel-Asten) Oplevering 2023 gunning Achter op planning: vanwege latere vaststelling van het PIP wordt in 2019 de aanbesteding voorbereid. Gunning wordt nu medio 2020 verwacht ipv ultimo 2019. Oplevering wordt nog steeds voorzien in 2023. gunning naar 2020
Realiseren geplande aanpak A58 (InnovA58) Oplevering 2023 ontwerptracébesluit Conform planning: de uitwerking van het ontwerp voor het traject St.-Annabosch-Galder (InnovA58) vraagt wat langer tijd. Voor dit traject wordt naar verwachting in de tweede helft van 2019 het OTB vastgesteld. De verwachte openstelling voor het verkeer is 2023. De uitvoering ligt bij het Rijk.  

Besluitvorming

Verloop begroting

 

Een specificatie van de besluitvorming vindt u hier.

Algemene voortgang van het programma

Het programma loopt conform planning. Alle punten uit het Bestuursakkoord 2015-2019 zijn gerealiseerd of in uitvoering. Dit jaar staat in het teken van het uitwerken van en/of starten met de uitvoering van de gemaakte afspraken. Zo maken we de eerste concretiseringslag van het toekomstbeeld OV 2040: ten behoeve van een robuust OV-netwerk maken we afspraken over het saneren van overwegen en over extra treinverbindingen (Dordrecht – Breda en Eindhoven – Düsseldorf). Daarnaast werken we, mede als regionale uitwerking van het Klimaatakkoord, aan een adaptieve werkagenda Slimme en Duurzame Mobiliteit Brabant ter bespreking in het BO MIRT 2019. Voorts treffen we gestaag de voorbereidingen voor een aantal grote infrastructurele projecten dat op stapel staat, zoals de N279, N65 en N69. We zetten steeds meer in op een adaptieve en multimodale aanpak samen met (overheids-)partners. Een mooi voorbeeld daarvan is het bereikbaarheidspakket voor De Run in Veldhoven. Bovendien kijken we ook steeds vaker (en met succes) naar de gedragscomponent zoals de werkgeversbenadering en het gebruik van smart-mobility toepassingen. In 2019 zetten we belangrijke stappen in het kader van autonoom rijden: we starten met een autonome shuttle in Drimmelen ihkv vernieuwing OV en met de voorbereiding van de eerste test van autonoom rijden in de praktijk (Buurauto-Noom).

Financieel overzicht

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begrotingwijz. 1 en 2 Begrotingswijz. 3 2019 Begr. na wijziging 2019
Lasten 262.748 25.250 -43.332 244.666
Baten 47.625 14.997 -238 62.384