Programma 04 Economie en energie

Wat wil de provincie bereiken?

Economie en Internationalisering richten zich op een toekomstbestendige economische ontwikkeling, met aandacht voor het op orde brengen en houden van de “basis” en waarin ruimte wordt gegeven voor verduurzaming en innovatie in een internationale context. Een toekomstbestendige economische structuur in een globaliserende en snel veranderende wereld geeft veerkracht voor een duurzame welvaart voor de Brabantse burgers en biedt kansen voor het Brabantse bedrijfsleven met voldoende werkgelegenheid op alle niveaus. Via het Economisch Programma Brabant 2020 en de Energieagenda 2019-2030 wordt gestuurd op een veerkrachtig, innovatief economisch (eco)systeem.

Algemene voortgang van het programma

Uitvoering van programma 04 Economie ligt op koers. Wel blijft het (dreigende) tekort op de arbeidsmarkt een aandachtspunt.
Het Economisch Programma (MKB/Ondernemerschap en Innovatie), Digitalisering en Circulaire Economie verloopt conform planning.
De uitvoering van de Energieagenda 2010-2020 via het uitvoeringsprogramma Energie en het aanvullend uitvoeringsprogramma Energie 2018-2019 ligt op koers.

04.01 Algemeen Economisch beleid

Generiek Economisch beleid

In economische zin gaat het in Brabant voorspoedig; mooie groeicijfers en een lage werkloosheid. Toch zijn er ook aandachtspunten. In 2019 is de spanning op de Brabantse arbeidsmarktmarkt verder opgelopen. Steeds meer (MKB) bedrijven geven aan moeite te hebben met het invullen van vacatures. In 2019 hebben wij met het oog hierop aanvullend ingezet op ontwikkeling en versterking van een Brabants netwerk VMBO en doorontwikkeling van Kennispact MBO. Voorts hebben wij het initiatief genomen voor een actie-agenda (hoger) onderwijs. Voor wat betreft Mindlabs loopt de uitvoering op schema.

Internationalisering

In het kader van de verbreding van de internationaliseringsopdracht zijn o.b.v. gemaakte afspraken activiteiten uitgevoerd op gebied van Agrofood, Cultuur en Natuur en Milieu. Met de programma’s Mobiliteit en Energie is een begin gemaakt van het maken van afspraken op het gebied van internationalisering.
In het kader van interregionale Europese samenwerking zijn contacten gelegd en verdiept met de Duitse deelstaten Saksen, Thüringen en Nedersaksen en zijn met Catalonië, Rhône Alpes en Wales eerste gesprekken gevoerd over verdere samenwerking.

Branding

Het Branding Netwerk Brabant groeit gestaag en komt 3-4 keer per jaar bijeen. Deze investering in de verbinding tussen de partners resulteert o.a. in een volledig nieuw concept van de Brabant Start Up Awards, een bredere aanpak en insteek van de Dutch Technology Week (zichtbaar in heel Brabant), en een meer on-brand invulling van het World Creativity Forum 2019. Verder wordt de Brandbox in de markt gezet d.m.v. een online marketingcampagne. Dit instrument wordt ook actief bij de (inter)nationale pers onder de aandacht gebracht.

Europese Programma's

Het programma Europese programma's ligt op koers. Voor POP3 is een versnelling ingezet om zo tot een zo volledig mogelijke realisatie van het programma te komen. Er is vormgegeven aan de MKB-plus faciliteit, waarmee (snel) groeiende MKB-bedrijven vooruit worden geholpen. De faciliteit Equity is inmiddels operationeel, met potentiele prospecten in de pijplijn en met mogelijk eerste deal in 2020, de start van de faciliteit Leningen is afhankelijk van het moment van oprichting van Invest-NL.

04.02 Economisch Programma

Het Economisch Programma Brabant 2020 ligt in algemene zin ‘op koers’. Er is een dekkend portfolio van maatregelen en instrumenten binnen elk van de topclusters, en tussen de topclusters in de vorm van horizontale instrumenten.

Digitalisering

We richten ons vanuit het perspectief van digitalisering in eerste instantie op de energietransitie, mobiliteit en Agrifood. Daarnaast krijgt de samenwerking met JADS steeds meer vorm en inhoud en werken we met partners als de Den Bosch Dataweek en CBS aan versterking van de positie van digitalisering binnen de provinciale organisatie als binnen Brabant.

Circulaire Economie

De urgentie voor een meer circulaire samenleving wordt steeds duidelijker.
Vanuit onze provinciale rol ligt de nadruk met name op het aanjagen van projecten, goede impactvolle voorbeelden neerzetten en creëren van bewustwording en draagvlak voor deze grote transitie.

04.04 Energie

Energieagenda 2010-2020

De uitvoering van de Energieagenda 2010-2020 via het uitvoeringsprogramma Energie en het aanvullend uitvoeringsprogramma Energie 2018-2019 ligt op koers. In april is PS uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken.
Als eerste uitwerking van de Energieagenda 2019-2030 wordt dit jaar een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld. Eind 2019 ligt de bijbehorende begrotingswijziging (beleidsprestaties en middelen) ter besluitvorming voor bij Provinciale Staten. In 2019 voeren we daarnaast actief regie op het proces van de Regionale Energiestrategieën (Statenmededeling ‘Voortgang Regionale Energiestrategieën’). Inmiddels is de subsidieregeling die hoort bij de beweging ‘Brabant geeft Energie’ twee keer opengesteld en is de derde en laatste openstelling van dit jaar in voorbereiding. Ook de subsidieregeling ‘versnelde uitrol elektrische deelauto’s is opengesteld.

Economie en energie op hoofdlijnen

Beroep op algemene middelen

N.v.t.

Basis uitwerking bestuursakkoord 2019-2023

Bij het bestuursakkoord 2019-2023 zijn voor programma 04 – Economie geen middelen toegekend.

Afwijkingen van presetaties

Voor enkele prestaties m.b.t. 04.01 Internationalisering en branding en 04.04 energietransitie stellen we een bijstelling voor; (04.01) Effectmeting profiel van Brabant, Actieve benadering van de internationale pers. (04.04) Voor enkele ambities waar sprake is van afhankelijkheid van derden/de markt stellen we een bijstelling voor: projecten KIC Innoenergy (onderzoekscluster rond TU/e), laadpalen (maatregelen klimaatakkoord/markt EV voertuigen) en zero emissie openbaar vervoer (doorgaan pilot Eindhoven is ongewis en 7 e-bussen in Den Bosch volgen in 2020). Verduurzaming eigen gebouwen is in de realisatiefase beland, maar nog niet afgerond. Zie tabel prestatietabel (04.04).

Ontwikkelingen en onzekerheden

 1. Arbeidsmarktbeleid; Uitgaven m.b.t. arbeidsmarktbeleid kunnen lager uitvallen dan geraamd doordat uitvoering vooral gebeurt door externe partijen en partners. Vertraging bij hen betekent dat later een beroep op de provincie wordt gedaan.  2e Halfjaar 2019 extra inzet om ervoor te zorgen dat het alsnog wordt gerealiseerd.
 2. VisitBrabant; VisitBrabant heeft bij de oprichting een verdienopgave meegekregen dat niet realistisch is als de kwaliteit geborgd moet blijven. De dekking van het hierdoor ontstane (jaarlijkse) tekort wordt in eerste instantie binnen de begroting van E&I opgevangen, als dit niet lukt wordt het tekort tlv alg. middelen gebracht. Daar is op dit moment nog geen zekerheid over.
  (In het kader van het nieuwe bestuursakkoord en de begrotingsbehandeling zal een voorstel worden gedaan voor een toekomstbestendig businessmodel van VisitBrabant en een passende provinciale financiering).
 3. Europese programma’s; M.b.t. Europese programma's en MIT gaan we v.w.b. cofinanciering (Europese) programma's uit van de subsidieplafonds van de opengestelde regelingen. De daadwerkelijke (beschikkingen van deze) projecten kunnen natuurlijk veel lager uitvallen of later plaatsvinden hierbij zijn we afhankelijk van derden.
 4. Battery Program Holst (afhankelijkheid EZK);
  De innovatiesamenwerking rondom batterijen is op dit moment omlaag geschaald. De reden hiertoe is dat voor Holst, om op te kunnen schalen, een forse investering nodig is waarvoor het gesprek met EZK is aangegaan. Dit heeft tegen de verwachting in nog niet tot het gewenste resultaat geleid.
 5. T.a.v. realisatie uitvoeringsprogramma Life Science & Health is er een onzekerheid van € 1,2 mln. op deze post voor het onderwerp “Motor van zorginnovatie”. Voor de realisatie zijn we afhankelijk van partners in de netwerkstructuur, waardoor niet alles alleen door de provincie te sturen is om de maatschappelijke uitdagingen te realiseren. De te realiseren doelen blijven actueel.
 6. Het kan zijn dat de realisatie van het uitvoeringsprogramma Maintenance & Services in 2019 wat (onzekerheid ad € 2 mln.) achterblijft t.o.v. de raming. Als reden hiervoor is aan te voeren dat het proces voor de onderwerpen campus aerospace simulatie en aerospace composieten stroperig blijkt. Voor de realisatie zijn we afhankelijk van partners in de netwerkstructuur, waardoor niet alles alleen door de provincie te sturen is om de maatschappelijke uitdagingen te realiseren. De te realiseren doelen blijven actueel
 7. Energietransitie (04.04); een aantal projecten is conform planning in voorbereiding met partners. Meerdere subsidieregelingen worden in 2019 opengesteld (o.a. “versnelde uitrol elektrisch deelauto’s”, 3de openstelling subsidieregeling Brabant geeft energie). Daartoe wordt in de burap de raming opgehoogd. De financiële afwikkeling zal deels in 2019 en deels in 2020 plaatsvinden (afhankelijk van de aanvragen). Indien nodig vindt aanpassing van de financiële raming nog bij slotwijziging plaats.

04.01 Algemeen economisch beleid

Wat wil de provincie bereiken?

Versterken MKB

Met de versterking van het MKB beogen we de Brabantse concurrentiekracht te versterken en werkgelegenheid te behouden en uit te bouwen. 

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Zorgdragen voor een wendbare en kwalitatief hoogstaande arbeidsmarkt

We zetten in op een vitale beroepsbevolking (wendbaar en weerbaar), die werkt in vitale bedrijven (innovatief en duurzaam) en die wordt ondersteund door vitale coalities (onderwijs, overheid en ondernemers), zodat zoveel mogelijk Brabanders aan de slag zijn. Leidend motief daarbij is, dat bedrijven en instellingen op het juiste moment kunnen beschikken over de juiste hoeveelheid mensen met de juiste kwalificaties op de juiste plek.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Stimuleren van vrijetijdseconomie

Ambitie is om de meest gastvrije regio van West-Europa te worden en dit te doen op een innovatieve wijze. Doel is een groei van het aantal banen, door te zorgen dat meer bezoekers naar Brabant komen, die hier langer blijven (shortbreak) en meer besteden.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Bevorderen van de kenniseconomie

Het bevorderen van kennis(circulatie) tussen kennisinstellingen en (MKB)bedrijven.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Internationalisering & Branding + Europese Programma's

Wij richten ons op internationale bewustwording, samenwerking van het regionale bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen, versterking van het Brabantse imago en het verzilveren van kansen in het buitenland.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Beleidsnota Indicator 2019 Voortgang Voorstel
Doelstelling € (x 1.000) 42.802    
Prestaties        
Economisch programma 2020 (Besluit PS 18/12; Afweegmoment: 2020)
Versterking of stimulering van de regionale Brabantse economie binnen de economische clusters effect indicator streefwaarde    
Versterking Regionale topsectoren
Vier mandaatinstellingen die subsidie namens GS verstrekken voor projecten in de start- of experimentele fase die bijdragen aan de versterking van de high-tech industrie in Zuidoost-Brabant, agrifood sector in Noordoost-Brabant, social innovation in Midden-Brabant en smart industry in West-Brabant   3 Conform planning  
Aantal ondersteunde projecten aantal 50 Status nog niet bekend omdat de regeling op 20 maart is opengesteld  
Uitgelokte private investeringen Euro Multiplier >2 Nog niet bekend  
Verplichte kpi mbt regionale econ.: Percentage toename van het Bruto Regionaal Product ten opzichte van het voorgaande jaar % toename 0    
BOM
Aansturing van en samenwerking met Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) door middel van jaarplannen met concrete prestatie-indicatoren opdracht obv. Jaarplan 1 Conform planning  
INTERNATIONALISERING
Handelsbevordering Handelsmissies 2 Conform planning  
Handelsbevordering (opgenomen in Meerjarenplan BOM) Handelsmissies (inkomend en
uitgaand)
6-8 Conform planning  
  Informatie bijeenkomsten 3-4 Conform planning  
  Deelname Brabantse bedrijven 60 Conform planning  
investeringsbevordering (opgenomen in Meerjarenplan BOM) Matchmaking-gesprekken 300 Conform planning  
  Acquisitie projecten 30 Conform planning  
  Arbeidsplaatsen 1.000 Conform planning  
  € aan
investeringen
€ 100 mln Conform planning  
  "Eigen leads
vanuit de
BOM"
10% mee    
Innovatiesamenwerking Fotonica 3 Fotonica organiseert samenwerking in eigen beheer. De provincie Noord-Brabant richt zich op kennisontwikkeling wat zich uit in de organisatie van Brabant Innovatie Dagen rondom nieuwe technologieën.  
  Battery-program Totstandkoming proef/productielijn Ontwikkelen acquisitieplan Solid Batteries i.s.m. BOM Om de proef/productielijn solid batteries te ontwikkelen is een forse investering vanuit EZK nodig. Deze investering stagneert waardoor de genoemde streefwaarde waarschijnlijk niet gehaald word.  
  Samenwerkings-
relaties
3 samenwerkings-relaties div. regio’s Conform planning  
BRANDING
Profilering van de regio   2 bijeenkomsten Custodians of the brand Conform planning  
Instrumentarium   Beheer en onderhoud
Actueel online platform
Succesvolle advisering on-brand/off-brand bij 10 projecten/ evenementen

Conform planning

 

Conform planning

 
Campagnes  

Duitsland Effectmeting profiel van Brabant in Duitsland op thema’s 2017-2019

 

 

 


4 artikelen in relevante Duitse media (incl. social media) op relevant thema (Life Sciences en Agrofood)

Achter op planning
voortschrijdend inzicht heeft laten zien dat monitoring van de media-activiteiten in het algemeen in Duitsland meer zinvol is. Het effect hiervan op het profiel van Brabant kan nl pas op langere termijn verwacht worden.

Conform planning

Monitoring van media-activiteiten in Duitsland
Externe uitvoering Profilerings-
activiteit
1 Conform planning  
Actieve benadering van de internationale pers rond internationale activiteiten en successen Aantal
benaderingen
Plan en uitvoering Achter op planning
Actieve benadering van de internationale pers rond internationale activiteiten en successen: dit blijkt een complex proces, is op dit moment in fase van analyse en pilots.
Analyse en pilotfase
EUROPESE Programma's
Programmaperiode 2014-2020 effect indicator streefwaarde    
OPZuid en POP3
Vormgeven en lanceren van succesvolle openstellingen (lage uitvoeringskosten, effectieve governance, betrouwbaar financieel systeem) binnen de majeure programma’s die aansluiten bij de doelstellingen van de Agenda van Brabant en de RIS3 gedurende het hele jaar 2019 en zijn afgestemd met het veld" OPZuid
openstellingen
1e helft 2019
1 Conform planning  
  OPZuid Openstellingen 2e helft 2019 0 Conform planning  
  POP3 openstel-
lingen
1e helft 2019
1 Twee openstellingen die oorspronkelijk in 2018 waren gepland zijn over het jaar getild naar 2019 3
  POP3 openstel-
lingen
2e helft 2019
0 Conform planning  
  Interreg openstel-
lingen
1e helft 2019
1 Conform planning  
Vanguard initiatief
Het opwerken van innovatieve baanbrekende pilotprojecten met als doel 2 Nederlandse pilots een volgende ontwikkelstap te laten maken prestatie (kritiek) Aantal pilot
projecten
1e helft 2019
1 Gerealiseerd (1 pilot project (FOKUS) in juni 2018 van start gegaan) Tweede project is in 1e fase goedgekeurd door Interrreg NWE en in afwachting van goedkeuring in fase 2 (ingediend 31 mei 2019).  
EFSI/Invest.nl i.o.        
Implementatie van de MKB-plus faciliteit uitgaande van positieve
besluitvorming in samenwerking in samenwerking met Invest.NL i.o.
MKB plus loket
(equity deel)
1e kwartaal 2019
n.v.t. Mkb-plusfaciliteit (equity deel) is sinds eind augustus 2018 operationeel. Er zijn nog geen deals gesloten. Reeds operationeel. Potentiele prospecten in de pijplijn met mogelijk eerste deal in 2020.
Statenvoorstel 49 / 17A MKB+ faciliteit MKB plus loket (leningen deel) najaar 2019 n.v.t. De start van het leningendeel is afhankelijk van het moment van oprichting Invest-NL (behandeling van betreffende wetsvoorstel binnenkort in de 1e Kamer). De EIB zal voorlopig niet deelnemen aan de faciliteit.  
Nieuwe programmaperiode
In verband met de voorbereiding voor de nieuwe Europese structuurperiode 2021 – 2027 zal de RIS3 worden herzien Nieuwe RIS
strategie
2de helft 2019
  Conform planning  
Analyse ERAC Rapport
Aanbieden van jaarlijks analyse i.r.t. de mogelijkheden voor nieuwe Europese financieringsinstrumenten voor Brabant Monitorings- Rapportage kansen Europese financierings-instrumenten voor Brabant 2e helft 20189 2 Conform planning  
Jaarstukken Stimulus
Opleveren van de jaarstukken Stimulus (voortgang programma relatie Interreg en OP Zuid) Jaarverslag
Stimulus
1 Conform planning  
Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie (PS 11/13; Afweegmoment 2020)
Meer bezoekers van verder weg, meer bestedingen en meer banen te krijgen in Brabant. Zo dragen we bij aan verbetering van het vestigingsklimaat en aan de internationale profilering van Brabant naar bezoekers. effect indicator streefwaarde    
Brabantbrede marketing VisitBrabant Activatie bezoekers op platform VisitBrabant   Conform planning  
  Activatie ondernemers, aantal verbonden ondernemers en netwerken(community-building)   Conform planning  
Meer bezoekers Aantal shortbreaks (Nederlandse en buitenlandse)   Conform planning  
Crossovers Vrijetijdseconomie met andere provinciale opgaven Aantal crossovers 2 Gerealiseerd: crossover VTE-Food: interreg project Eurega en aangehaakt bij ontwikkelingen t.a.v. NL Delta (w.o. St. Elisabethvloed 2021) en Van Gogh Nationaal Park.  
Beleidsnota Arbeidsmarktbeleid (PS 16/16; Afweegmoment 2019)
Een betere aansluiting van de vraag naar en het aanbod van arbeid, zichtbaar in een lagere werkloosheid en een afname van het aantal vacatures. effect indicator streefwaarde    
Regionale uitvoeringsprogramma’s arbeidsmarktregio’s Regionale arbeidsmarktregio 4 Conform planning  
Arbeidsmarktdashboard, doorontwikkeling naar aanvullende mogelijkheden die mobiliteit en employability op de arbeidsmarkt verbeteren Arbeidsmarkt
dashboard
1 Conform planning. Wordt doorontwikkeld als Arbeidsmarktinzicht.nl  
Aantal personen begeleid naar (ander) werk; sectorplannen Aantal personen afgerond    
Jeugdwerkloosheidsvrije zone (Midden Brabant) percentage 50% minder dan in 2016 Conform planning. Met zijn dienstverlening heeft het jongerenpunt Midden-Brabant tot 1 januari 2019 ruim 1.200 jongeren bereikt, die voorheen buiten beeld waren. Op 1 januari 2019 werden er 274 jongeren begeleid. Inmiddels zijn er 361 jongeren uitgestroomd naar werk, onderwijs of zorg.  
Bereik van Brabantse ondernemers door ambassadeurs van ‘Brabants Besten’   1.000 Conform planning. Verwachting is dat dit aantal wordt overschreden  
Ondersteuning van het aantal ondernemers tot en met nazorg (MKB Doorstart)   300 Conform planning  
Verbinden Brabantse mobiliteitscentra   leggen van verbindingen Gepland 2e helft 2019  
Projecten uitgevoerd in het kader van Flexicurity   5 8 projecten  
Pro/VSO werkplekken bij bedrijfsleven   nog nader te bepalen Conform planning  
Aantrekken en behouden van internationale studenten   250

Schooljaar 2018-2019 iets onder planning 218

 
Uitvoering kennispact 3.0 (hieronder hangt een 8-tal KPI’s)   1 Conform planning  
Internationale MBO-opleidingen   4 studierichtingen voor de komende 3 schooljaren Conform planning  
HCA-projecten met Europese financiering   afhankelijk van lopende calls 10 projecten zijn gehonoreerd.  
2 grensinfopunten voor Brabantse grenswerkers in België en Duitsland   bestuursperiode 2015-2019: 3 Conform planning. In 2019 wordt in Midden-Brabant nog een GIP opgebouwd.  
Arbeidsplaatsen voor Brabanders over de grens van België en Duitsland   bestuursperiode 2015-2019: 100 Conform planning. Er dienen er nog 18 te worden gerealiseerd.  
Verplichte kpi mbt regionale econ. : Percentage bruto arbeidsparticipatie (werkgelegenheid) ten opzichte van de totale beroepsbevolking % bruto arbeidspart. tov totale beroepsbevolking 70,50% Mannen 75,6 %
Vrouwen 66,4 %
 

04.02 Economisch programma Brabant

Wat wil de provinvie bereiken?

Innoveren met topcluster/MKB en Ondernemerschap

Een toekomstbestendige economische structuur in een globaliserende en snel veranderende wereld geeft veerkracht voor een duurzame welvaart voor de Brabantse burgers, met voldoende werkgelegenheid op alle niveaus. Via het Economisch Programma Brabant 2020 wordt gestuurd op een veerkrachtig, innovatief economisch (eco)systeem. Innovatie in samenhang met versterking van onze kenniseconomie, een doelgericht arbeidsmarktbeleid, het bieden van ruimte voor bedrijvigheid en internationalisering als doorsnijdend thema.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Digitalisering

Vanuit de verkenning “Brabant digitaliseert. Digitalisering in Brabant en de rol van de provincie’ richten we ons op vier hooflijnen:

(1) Het versnellen van maatschappelijke transitieopgaven in Brabant op het gebied van energie, voedsel, zorg, veiligheid en mobiliteit door middel van proactief inzetten van digitale technologieën in deze opgaven;

(2) Het versterken en verder uitbouwen van een koploperpositie in de nieuwe dataeconomie in Brabant;

(3) Het bewaken van de optimale connectiviteit in Brabant;

(4) Het intensiveren van de provinciale inzet op interne digitalisering om het digitale voorzieningenniveau ‘fit-for-future’ te maken.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Circulaire economie

Vanuit de bouwstenennotite versnellen we de transitie naar een Circulaire Economie, samen met kennisinstellingen, andere overheden, maatschappelijke organisaties en met bedrijven in de lead. Met minder grondstoffenverspilling, afbouw van fossiele brandstoffen en kritische metalen, waar mogelijk vervanging door biobased materialen en met nieuwe innovatieve businessmodellen.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Beleidsnota Indicator 2019 Voortgang Voorstel
Doelstelling € (x 1.000) 7.715    
Prestaties        
Economisch programma 2020 (Besluit: PS 18/12; Afweegmoment: 2020)
Het versterken van de regionale economische structuur en het innovatievermogen van het innovatief MKB. Deze innovatiekracht benutten we vervolgens ook voor het ontwikkelen van slimme, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken effect indicator streefwaarde    
MKB EN ONDERNEMERSCHAP
Bevordering van ondernemerschap Aantal onderst. starters 125 Conform planning  
Het aantal verstrekte, uitstaande en terugbetaalde PoC en preseed leningen aantal leningen aan startups 35 Conform planning  
Bevorderen van de totstandkoming van de Regio Deal Midden- en West- Brabant en daarmee zorgen alle projecten uit de propositie tot realisatie kunnen komen. (projecten o.h.g.v. agrofood, circulaire economie/ biobased en arbeidsmarkt) start realisatie Regio Deal     start van de realisatie van de eerste tranche Regio Deal
INNOVATIE MET TOPCLUSTERS voor maatschappelijke opgaven
Aantal obv. programma’s Topclusters toe te voegen testomgevingen (Living Labs, field labs, proeftuinen). Aantal 13 Conform planning  
Implementatie Innovatieprogramma High Tech
Aantal projecten gericht op Photonica, big data, smart manufacturing en equipment (programmalijnen Innovatieprogramma High Tech)
Aantal 7 Conform planning  
Aantal ontwikkelde en begeleide business cases, zowel vanuit samenwerking (clusters) als individueel (bedrijfsontwikkeling) Aantal 100 Conform planning  
Aantal bedrijven dat begeleid is naar financiering Aantal 100 Conform planning  
Aantal bedrijven dat begeleid is naar financiering en die heeft gekregen Aantal 35 Conform planning  
Aantal projecten waarbij sprake is van een bijdrage aan maatschappelijke opgaven (koppeling met het Economisch Programma 2020) Aantal 15 Conform planning  
Het versterken van de regionale economische structuur en het innovatievermogen van het innovatief MKB. Deze innovatiekracht benutten we vervolgens ook voor het ontwikkelen van slimme, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken effect indicator streefwaarde    
Via MIT- resp. OPZuid ge(co)financierde projecten gericht op productontwikkeling aantal 25-30 Conform planning  
D.m.v. RedMedTech fonds; uitstaande leningen aantal octrooi-leningen (12 gedurende looptijd) 15 Conform planning  
  aant. pre-seed-leningen (12 gedurende looptijd) 16 Conform planning  
  aant. proof-of-concept-lening (12 ged. looptijd) 19 Conform planning  
D.m.v. Life Science & Health Fonds; Financiële ondersteuning o.g.v. medicijnontwikkeling aantal bedrijven 1 per jaar Conform planning  
D.m.v. Business Park Aviolanda;
nieuw gevestigde bedrijven op BPA
aantal bedrijven 1 per jaar Conform planning  
tot standkoming PPS voor Aerospace en Maintenance op BPA Aantal 1 per jaar Conform planning  
D.m.v. Oss Life Science Park; ingroeipercentage % verhuurd tov lokaal verhuurde ruimte 74% Conform planning  

04.04 Energie, innovatie en transitie

Wat wil de provincie bereiken?

Energie, innovatie en transitie

In de Brabantse samenleving van 2050 zijn er geen fossiele brandstoffen meer. We hebben alleen duurzame energie. Woningen, kantoren en fabrieken kunnen hun eigen (duurzame) energie opwekken. Op de weg rijden alleen nog maar 100% schone voertuigen. Dit is ons ideaalbeeld voor 2050. Dit toekomstbeeld hebben we vertaald naar een provinciale ambitie voor het jaar 2020.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Beleidsnota Indicator 2019 Voortgang Voorstel
Doelstelling € (x 1.000) 4.087    
Prestaties        
Nota Energieagenda 2010-2020 (Besluit: PS 59/10; Afweegmoment: 2020)
Energie wordt een pijler van de Brabantse economie. effect indicator streefwaarde    
Evaluaties (oktober 2014 1e tussen-evaluatie) Evaluatie   Eindevaluatie staat gepland in 2020.  
Uitvoering door Internationaal onderzoekscluster Solar Aantal arbeidsplaatsen in solar industrie 900 Conform planning.  
Uitvoering door Europees onderzoekscluster KIC-Innoenergy:
Aantal succesvolle projecten (cumulatief) Aantal proj. (cum.) 130 Achter op planning, in 2018 zijn 68 (cumulatief) succesvolle projecten van studententeams gerealiseerd. Verwachting van het onderzoekscluster voor 2019 is ca 10 projecten.

80

 

Nieuwe startups aantal nieuwe startups 10 Conform planning.  
Omzet bedrijven voortkomend uit KIC Inno-energy omzet min. € 15 mln /jaar Rapportage vindt eind van het jaar plaats m.b.t. omzet voor de Benelux.  
Ontwikkeling Biobased economy in Brabant: aantal investeringen Biobased fund door fondsmanager BOM Aantal investeringen (cumulatief) 9 Conform planning  
Groei Green Chemistry Campus (uitvoering door GCC B.V.) aantal fte dat zich vestigt op campus 220 Rapportage door GCC vindt eind van het jaar plaats.  
Antal nieuwe arbeidsplaatsen in biobased economy in de Biobased Delta Aantal nieuwe arbeidsplaatsen   Conform planning, de uitgevoerde monitor toont dat de streefwaarde van 3.000 in 2020 kan worden behaald.  
Aantal arbeidsplaatsen behouden in de Biobased Delta Aantal behouden arbeidsplaatsen   Conform planning, de uitgevoerde monitor toont dat de streefwaarde van 15.000 in 2020 kan worden behaald.  
Ontwikkeling cluster Elektrisch rijden / slimme netwerken Aantal arbeidsplaatsen in cluster   Conform planning 2.000 - 20.000 in 2020.  
Energietransitie 2016/2019 (Besluit: PS 07/16, Afweegmoment: 2019)
Dat in 2020, 14% van ons energiegebruik, duurzaam wordt opgewekt. Realiseren van energieneutrale samenleving in 2050 effect indicator streefwaarde    
  Percentage duurzame energie (tbv BBV ook in PJ rapporteren) 11% Achter op planning. Prognose op basis van verwachte ontwikkelingen in 2019: 10% (25 PJ). Haalbaarheid van 11% in 2019 is onzeker i.v.m. bijstook biomassa Amercentrale en realisatie grote zonneparken. Op basis van de tussenevaluatie en onze eigen prognose blijft de ambitie van 14% in 2020 haalbaar.  
  Percentage energiebesparing   Conform planning, streefwaarde 2020 is 6%.
Op basis van de klimaatmonitor (bron) is 6% besparing reeds gerealiseerd.
 
  Fte werkzaam in de duurzame energiesector 15.200 fte Hierover zijn nog geen nieuwe cijfers beschikbaar gekomen. Landelijk is de planning om in oktober de Nationale Energieverkenning uit te voeren.  
5 thema’s:        
1. Gebouwde omgeving
A. Aanpak nul op de meter (NOM) in de bebouwde omgeving Aantal huizen   Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor het energieneutraal maken van hun woningvoorraad. Als provincie hebben wij hier maar beperkt invloed op, is gebleken. We blijven gemeenten onverminderd ondersteunen en faciliteren met kennis, zodat zij hier de komende jaren verder op kunnen inzetten. Dit doen we onder andere met de inzet van adviseurs aardgasvrij en het opstellen van een warmtebronnenregister.  
B. Onze eigen gebouwen zijn verduurzaamd   Verduurzaming gerealiseerd Achter op planning. Zonnepanelen op de nieuwbouw zijn gerealiseerd. En de uitwerking van de motie E-cather is in volle gang. Verder is ons streven de 5 provinciale steunpunten in 2024 gereed te hebben en gasloos. Realisatiefase verduurzaming.
C. De provincie stimuleert en ondersteunt Brabantse overheden bij het verduurzamen van hun vastgoed, oa via Energiefonds Aantal gemeenten 40 Gemeenten zijn zelf primair verantwoordelijk voor de verduurzaming van hun eigen vastgoed. De provincie kan hierin ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door het faciliteren van kennis. Meting vindt in de tweede helft van 2019 plaats.  
2. Smart en Green Mobility
A. Zero Emissie openbaar vervoer Brabant % 17 Achter op planning. In 2019 zal het aantal elektrische bussen in Brabant stabiel blijven of zelfs iets afnemen. Onduidelijk is nog of de pilot met de 2 waterstofbussen in Eindhoven wordt doorgezet op niet. 9%
B. Een dekkend netwerk van (semi-)publieke laadinfrastructuur voor elektrisch rijden Aantal laadpunten 7.500 Achter op planning. Er zijn 5.060 (semi)publieke laadpunten en 176 (semi)publieke snelladers. De groei naar 7.500 is erg ambitieus en met name afhankelijk van de toenemende vraag van elektrische personenvoertuigen en de maatregelen in het klimaatakkoord. Een goede prognose is daarom niet mogelijk. Voorgesteld wordt de ambitie bij te stellen naar 6.000 (semi)publieke laadpunten eind 2019. 6.000
C. Aantal elektrische voertuigen in Brabant Aantal elektrische voertuigen 40.000 Conform planning. Obv klimaatmonitor (rdw data) zijn er per 7 mei 2019 ruim 30.000 elektrische voertuigen (60.096 incl. hybride voertuigen) op de weg in Brabant. De haalbaarheid van de hoge ambitie van 40.000 eind dit jaar wordt met name bepaald door marktontwikkelingen (bijvoorbeeld met betrekking tot de beschikbaarheid en betaalbaarheid van elektrische voertuigen).  
3. Energieneutrale industrie
A. We hebben met minimaal 20 grootverbruikers afspraken over de energietransitie (o.a. via EnergywebXL, BEL-groep en Energieprogramma DVM) Aantal afspraken 20 Conform planning. Vier keer per jaar zijn er themabijeenkomsten met de BEL groep (25-40 bedrijven). Verder zetten we in op de energiescans.  
B. We bereiden met onze stakeholders minimaal 3 grootschalige projecten (50MW of meer) voor, zoals EnergywebXL, Geothermie BV en zonnepark Nyrstar Besluit over uitvoering op basis van uitgewerkte businesscase 1 Conform planning. De voorbereidingen voor de warmte- en CO2 koppelingen voor EnergywebXL moeten in september 2019 resulteren in een Letter of Intent, en rond de jaarwisseling 2019/2020 in getekende contracten. Het doorgaan van dit project is onder meer afhankelijk van besprekingen met de ministeries van EZK en LNV en InvestNL, over subsidies en financiële participatie. Hierover komt rond de zomer van 2019 meer duidelijkheid.  
4. Sustainable Energyfarming. Besparing PJ in agrarische sector Besparing PJ   Conform planning. 8 praktijken en 2 kenniskringen zijn in uitvoering.  
5. Energieke landschappen. Aantal totaal gerealiseerde MW Windenergie in Brabant MW geïnstalleerd vermogen  

Eind 2019 is het opgestelde vermogen naar verwachting circa 238 MW (216,4 bestaand + de naar verwachting in 2019 te realiseren parken Spinder (14,4 MW) en Groene Dijk (7 MW).

De verwachting is dat parken Industrieterrein Moerdijk (27,3 MW) en Kabeljauwbeek (14,5) in de loop van 2020 gerealiseerd worden. Van het park Rietvelden/Treurenburg (14,4 MW) is dat nog onzeker. Windparken Elzenburg-De Geer (15MW), Veghel Win(t)d (15MW), De Pals (12MW) en windpark A16 (110MW) worden verwacht in 2021 gerealiseerd te zijn.

 

Besluitvorming

Verloop begroting

 

Een specificatie van de besluitvorming vindt u hier.

Financieel overzicht

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begrotingwijz. 1 en 2 Begrotingswijz. 3 2019 Begr. na wijziging 2019
Lasten 62.099 32.077 -9.109 85.067
Baten 18.304 97 -11.382 7.019