Programma 03 Natuur, water en milieu

Wat wil de provincie bereiken?

De opgaven Verbindend Water, Milieu en Gezondheid en Uitnodigend Groen zijn primair gericht op het realiseren van een duurzame fysieke leefomgeving. Een belangrijke basis wordt gevormd door de wettelijke taken die de provincie heeft op het gebied van water (kwaliteit, veiligheid, overlast), biodiversiteit, natuurbeheer, lucht, geluid, stortplaatsen en bodemkwaliteit. Op zijn minst moeten we de 'basis op orde' krijgen en houden. Naast deze kaderstellende en toetsende rol heeft de provincie een rol in (uitvoerings)projecten als opdrachtgever en participant. De opgaven zijn zonder uitzondering fors (vaak zijn de doelen nog niet gerealiseerd) en ze kennen veelal wettelijke of bestuurlijk overeengekomen deadlines (2021, 2027, 2050). Meer en meer wordt duidelijk dat samenhang in keuzes en passende schaalgrootte/gebieden essentieel is om de opgaven voor milieu, water en natuur tijdig te realiseren. Waarbij gebruik zich volhoudbaar verhoudt tot de mogelijkheden die het water- en bodemsysteem bieden. Zodat via gezondheid, veiligheid en omgevingskwaliteit de basiscondities op orde zijn voor slimme verstedelijking, circulaire economie, duurzame landbouw, energietransitie en een klimaatproof Brabant.
Bij het programma Omgevingsrecht wordt de aansturing van uitvoering bij de omgevingsdiensten vormgegeven, met een onderverdeling naar Opdrachtgeverschap en Regie Omgevingsrecht (ORO), Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH), Externe Veiligheid.

Algemene voortgang van het programma

Het programma Natuur, water en milieu verloopt grotendeels conform planning. De afwijkingen, risico’s en onzekerheden worden bij Natuur, water en milieu op hoofdlijnen uiteengezet.

Natuur, water en milieu op hoofdlijnen

Beroep op algemene middelen

N.v.t.

Basis uitwerking bestuursakkoord 2019-2023

Bij het bestuursakkoord 2019-2023 zijn voor programma 03 – Natuur, Water en Milieu de volgende middelen toegekend:

 •  structureel € 330.000 toegekend voor de uitvoering van wettelijke (VTH-) taken m.b.t. natuur;
 • € 5,5 mln. voor intensivering vergunningverlening, toezicht en handhaving m.b.t. de wet natuurbescherming in verband met de ingezette transitie veehouderij.

Afwijkingen van prestaties

De provinciale bijdrage aan zoet- en zoutwatermaatregelen in de Zuidwestelijke Delta is heroverwogen (Statenmededeling 4486958) en heeft geresulteerd in de volgende verschuivingen: € 7,5 miljoen voor no-regret maatregelen zoetwatervoorziening (o.a. Roode Vaart, Statenmededeling 4485120), € 12,5 miljoen voor maatregelen die bijdragen aan een systeemaanpassing Volkerak- Zoommeer.

Ontwikkelingen en onzekerheden

 • Voor vaarwegbeheer West-Brabant zal in 2019 minder worden gerealiseerd door waterschap Brabantse Delta, onder andere door problemen met afzet van baggerslib door verontreiniging met PFOS en PFOA. Aan het waterschap is verzocht de aanpak van de opgelopen baggerachterstanden te vertalen in financiering en programmering. Op basis van de programmering van het waterschap zal de provinciale meerjarenraming bij de slotwijziging worden aangepast. 
 • De zoektocht naar financiering van de intensivering van toezicht en handhaving op Zeer Zorgwekkende stoffen kan mogelijk leiden tot een beroep op algemene middelen.
 • Door de huidige krappe arbeidsmarkt is het voor de omgevingsdiensten moeilijk om aan voldoende personeel te komen. Middels wervingsacties, zij-instromers en inhuis-opleiding worden door de diensten inspanningen geleverd om aan voldoende capaciteit te komen. Dit kan leiden tot een lagere uitvoering dan in het Werkprogramma 2019 is opgedragen.
 • Op 29 mei heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS): het PAS mag niet als basis voor toestemming (vergunningen) voor activiteiten worden gebruikt. Het PAS is onvoldoende onderbouwd om vergunningen voor nieuwe activiteiten met stikstofeffecten op N2000-gebieden te verstrekken. Momenteel wordt bezien wat hiervan de consequenties zijn voor de vergunningverlening, het nemen van bronmaatregelen en de realisatie van PAS-herstelmaatregelen.
 • In de loop van het jaar worden extra aanvragen van veehouderijen verwacht als gevolg vigerende regelgeving in het kader van de transitie veehouderij, waaronder de Verordening natuurbescherming. Dit vraagt extra inzet van capaciteit en geld, zoals al eerder is aangegeven in de besluitvorming over de Verordening op 7 juli 2017. De uitspraak van de Raad van State over de PAS kan hierin echter weer onzekerheid brengen.
 • Het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten wordt dit jaar aangepast. Mogelijk wordt er in de toekomst niet meer met gebiedscontracten gewerkt . Hierdoor is het nu onduidelijk of en hoe de eind van dit jaar aflopende gebiedscontracten een vervolg krijgen en welke invloed dit precies heeft op de raming.
 • In het kader van de Omgevingswet verschuift het bevoegd gezag voor de geluidssanering van woningen, met een geluidbelasting hoger dan 65 dB vanwege de aanleg van een provinciale weg, van de gemeenten naar de provincie. Vooruitlopend op de komst van de omgevingswet overweegt de provincie enkele saneringen voor te financieren.

03.01 Water

Wat wil de provincie bereiken?

Water

Schoon, voldoende en veilig water staat centraal in het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 en draagt bij aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en groene groei.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Beleidsnota Indicator 2019 Voortgang Voorstel
Doelstelling € (x 1.000) 29.192    
Prestaties        
Provinciaal Milieu- en Water Plan 2016-2021 (Besluit: 78/15; Afweegmoment: 2021)
Beleidsvisie op het benutten van de potenties in de ondergrond (Besluit: 49/13)
Risicobeleid externe veiligheid 2014-2018 (Besluit: okt-14; Afweegmoment: 2018)
Kaderstellende nota handhavingskoers 2013-2016 (Besluit: 32/12; Afweegmoment: 2018)
Samenwerken aan een Duurzame fysieke leefomgeving Water effect indicator streefwaarde    
Doorlopen beleidscyclus PMWP 2016-2021 Toestandsrapportage via www.brabantinzicht.nl 1 Conform planning  
  Evaluatie PMWP   Conform planning: met de statenmededeling ‘Tussenevaluatie milieu- en waterbeleid Noord-Brabant’ (doc 4471537) zijn de resultaten van de evaluatie PMWP in januari aan PS aangeboden.  
Klimaatproof Brabant effect indicator streefwaarde    
Klimaatbestendig beleid in 2020 Aantal Brabant-dekkende regionale adaptatiestrategiën   Conform planning  
  Aantal klimaatstresstesten (gemeentelijk en provinciaal) 20-25 (gemeentelijk)
1 (provinciaal
Conform planning  
Klimaatbestendige inrichting in 2050 Aantal projecten Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-NL 20 Conform planning  
Basisset verplichte indicatoren (BBV)
Gezonde fysieke leefomgeving Water        
Voldoende en schoon water        
De actuele toestand van de afzonderlijke kwaliteitselementen vindt u op www.brabantinzicht.nl. effect indicator streefwaarde    
De grond- en oppervlaktewaterlichamen voldoen aan de waterkwaliteitseisen conform de Kaderrichtlijn water (= verplichte BBV indicator). % waterlichamen
dat voldoet aan de
KRW eisen (100% in 2027)
  Conform planning. Het maatregelpakket 2016-2021 verloopt conform planning. Desondanks staat de doelrealisatie in 2027 onder druk.  
Grondwatervoorraad in grondwaterlichamen Zandmaas en Slenk Diep zijn in goede toestand conform Kaderrichtlijn Water Aantal grondwaterlichamen dat voldoet aan de KRW eisen (2 in 2027) 1 Conform planning. Grondwaterlichaam Zandmaas voldoet. Via een zestal sporen wordt gewerkt aan het herstel van Slenk Diep.  
Verminderen nitraatgehalte in grondwaterbeschermingsgebieden n.a.v. 6e Nitraat Actie Programma Percentage deelnemende agragriërs 20% Voor op planning 60%
Voldoende zwemmogelijkheden van voldoende kwaliteit % zwemwaterlocaties dat voldoet 100% Conform planning  
Geen onaanvaardbare hinder door regionale wateroverlast Mate waarin wordt voldaan aan de normen wateroverlast uit de verordening water 100% Watersysteemtoets 2018 opgeleverd door Waterschappen, 1% van het beheersgebied voldoet niet aan de norm. Aanvullende maatregelen lopen in periode 2022-2027.  
Uitvoeren samenwerkingsovereenkomst tot uitvoering waterdoelen (STUW) met waterschappen De STUW afspraken zijn in 2021 gerealiseerd   Deels conform planning, met uitzondering van prestatieafspraken verdrogingsbestrijding. Naar aanleiding van de midterm review in 2018 zijn aanvullende afspraken gemaakt.  
Veilige fysieke leefomgeving        
Risico's door hoogwater zijn aanvaardbaar effect indicator streefwaarde    
Primaire keringen voldoen aan nationale normering (per 1 januari 2017 geldt een nieuwe overstromingsrisiconorm die per 2050 moet zijn gerealiseerd): Uitvoeren Deltaprogramma Maas voortgang rivierverruimingsprojecten 1x MIRT-verkenning (afronding Ravenstein-Lith) Conform planning. Voorkeursalternatief gereed 2019, vaststelling begin 2020. Het project heet inmiddels Meanderende Maas (dijkversterking + rivierverruiming).

1x MIRT-verkenning (afronding Meanderende Maas)

 

    1x planstudiefase (Oeffelt) Conform planning  
Regionale keringen voldoen aan de provinciale normering voortgang verbeterplannen en uitvoering (maatwerkafspraken per waterschap, Aa en Maas en Rivierenland voldoen reeds)   Conform planning  
Groene Groei        
Duurzame benutting ondergrond – onderdeel grondwater effect indicator streefwaarde    
Actualisatie Waterwet vergunningen grondwateronttrekkingen % geactualiseerde Waterwet vergunningen grondwateronttrekkingen 20% Conform planning. In 2020 worden alle Brabant Water vergunningen geactualiseerd (50% van het totaal) 70%
Uitvoeren grondwateronttrekkingsbeleid: herziene afspraken met drinkwaterbedrijven en industriële onttrekkers Aantal overeenkomsten (streven = 20) 8 Achter op planning, afsluiten van de eerste overeenkomst met Brabant Water heeft meer tijd gekost. Daarna is traject met overige onttrekkers gestart. 5
Uitwerken Waterbeschikbaarheid        
Uitvoering Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) Openstelling subsidieregeling (provinciale middelen 1 Conform planning. Subsidieplafond aangepast maart 2019.  
  Openstelling bijdrageverordening (rijksmiddelen) 1 Conform planning. Februari 2019 vastgesteld in PS (Besluit 85/18).  
Initiëren en deelnemen aan regionale samenwerkingsverbanden Zuidwestelijke Delta en Waterpoort Uitvoering samenwerkings-overeenkomsten Waterpoort: afronding ovk 2016-2019. Heroverweging 2020 e.v.
ZWD: doorlopend

 - Waterpoort: conform planning

 - ZWD samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta: conform planning

 - ZWD overeenkomst Grevelingen Volkerak-Zoommeer en ZWD overeenkomst zoetwater Zuidwestelijke Delta: achter op planning vanwege uitblijven besluitvorming IenW over Volkerak-Zoommeer.

 

03.02 Milieu

Wat wil de provincie bereiken?

Milieu

Het milieubeleid is integraal vastgelegd in het Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP), gericht op een gezonde, fysieke leefomgeving en groene groei. We werken aan een Brabant waar mens, plant en dier gezond en prettig kunnen leven, met ruimte voor een elkaar versterkende economische, maatschappelijke en ecologische ontwikkeling. Het milieu weerspiegelt de daadwerkelijke kwaliteit van de leefomgeving. We zien dat een bloeiende economie, het drukke verkeer en intensief gebruik van het Brabantse land een wisselt trekt op de kwaliteit van bodem, water en lucht. Impact van verontreinigingen is groot; insecticiden werken niet
alleen door in bodemkwaliteit maar ook in grondwater en insecten- en vogelpopulaties. Met de bestuursopdracht vitale bodem verkennen we de mogelijkheden om de kwaliteit van de bodem in relatie tot wateropgaven en duurzame agrarische bedrijfsvoering te verbeteren en we testen dit ook in projecten. Met onze wettelijke taken leggen we de basis voor een duurzame, veilige fysieke leefomgeving: een schone, gezonde lucht, bodem en water. De uitvoering van de vergunningverlening is uitbesteed aan de drie Brabantse omgevingsdiensten.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Beleidsnota Indicator 2019 Voortgang Voorstel
Doelstelling € (x 1.000) 38.920    
Prestaties        
Provinciaal Milieu- en Water Plan 2016-2021 (Besluit: 78/15; Afweegmoment: 2021)
Beleidsvisie op het benutten van de potenties in de ondergrond (Besluit: 49/13)
Risicobeleid externe veiligheid 2014-2018 (Besluit: 41/13; Afweegmoment: 2018)
Kaderstellende nota handhavingskoers 2013-2016 (Besluit: 32/12; Afweegmoment: 2018)
Samenwerken milieu
De milieukwaliteit van de leefomgeving is stabiel of verbeterd effect indicator streefwaarde    
Ondersteunen van initiatieven met een positieve bijdrage aan een duurzame leefomgeving door burgers en bedrijven (samen met water cofinanciering bevorderen burgerinitiatieven 2 Conform planning

2 in 2020

2 in 2021

Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2 equivalenten) van de provincie neemt jaarlijks met 5% af. (basisjaar 2015: totale CO2 emissie is 21.413.495 ton (bron: Klimaatmonitor) (Verplichte indicator uit BBV) procenten      
Vaststellen subsidieregeling voor initiatieven/projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het PMWP, onderdeel Milieu subsidieregeling  

Er komt een uitvraag voor challenges. Hierdoor heeft de vaststelling vertraging opgelopen. Regeling wordt in 2019 vastgesteld.

1 in 2019
Uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het omgevingsrecht (via de omgevingsdiensten) vastgestelde opdracht 3 Conform planning. Het werkprogramma 2019 is eind 2018 opgedragen aan de omgevingsdiensten.  
De vergunningverlening voldoet aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen geen gebruik wet dwangsom; geen lex silencio positivo 0 Conform planning  
  beschikkingen zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld 90% Conform planning  
Toezicht en handhaving voldoet aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen handhavingsbeschikkingen die in stand blijven na rechterlijke toetsing 90% Conform planning  
  geen repressieve handhaving zonder toetsing op artikel 20.8 100% Conform planning  
Handhaving voldoet aan de gestelde outcome doelstellingen mate van spontane naleving (bij eerste controles) 80% Conform planning  
  geconstateerde ernstige overtredingen (bij eerste controles) 7% Conform planning  
Intergemeentelijk samenwerken op het gebied van milieu binnen Brabantstad duurzaamheid en MOLO bijeenkomsten 6 Conform planning. Bij de jaarrekening 2018 is de streefwaarde bijgesteld naar 2 in 2019.

2 in 2019

2 in 2020

2 in 2021

Fysieke gezonde leefomgeving milieu
De luchtkwaliteit, geluid-, geur- en lichthinder voldoen aan de geldende normen, zodat deze een positieve invloed hebben op de gezondheid van de Brabander effect indicator streefwaarde    
Uitvoeren Plan van Aanpak Brabantse Health Deal:        
Opleveren Toolbox aantal   Gerealiseerd, zie jaarrekening 2018  
Ondersteunen initiatieven/projecten die een positieve bijdrage leveren aan het welzijn en de gezondheid in Brabant aantal 2 Conform planning  
Gezondheidsdeal met regio’s        
Regionale projecten binnen Brabantse Health Deal aantal 3 Conform planning  
De bodem bevat geen urgente bodemverontreinigingen meer, is vitaal en geschikt voor maatschappelijke functies effect indicator streefwaarde    
Saneren bodem Chemie Pack (gereed in 2025) passieve sanering gestart Conform planning

1 in 2020

1 in 2021

Uitvoeren projecten gericht op bewustwording, herstel vitaliteit, bodembiodiversiteit, biologische, chemische en fysische kwaliteit aantal 1 Conform planning. De streefwaarde voor uitvoeren projecten en subsidieregeling zijn abusievelijk verwisseld. 3 in 2019
Kaart over de toestand van de Brabantse Bodem aantal   Gerealiseerd, zie jaarrekening 2018  
Lectoraat HAS/Kennisnetwerk aantal   Gerealiseerd, zie jaarrekening 2018  
Subsidieregeling Vitale bodem aantal 3 Gereed subsidieregeling is vastgesteld en opengesteld 3 juni jl., zie: https://www.brabant.nl/loket/regelingen/cvdr395205_12 1 in 2019
Hergebruik van voormalige en/of gesloten stortplaatsen heeft geen nadelige gevolgen voor de leefomgeving effect indicator streefwaarde    
Aantal in beheer zijnde stortplaatsen Jaarverslag 3 Achter op de planning. In 2018/2019 heeft intensief bestuurlijke afstemming plaats gevonden over de uitkomsten van een ALM-studie betreffende het nazorgfonds. In dat kader is de beoogde overdracht van beheer van locaties aan de provincie uitgesteld. De provincie heeft ingestemd met een overeenkomst op basis waarvan de overdracht voor een periode van 5 jaar wordt uitgesteld. In die tijd zal een vervolgtraject plaatsvinden op de ALM-studie. Gedurende die periode blijft de provincie dus alleen het beheer uitvoeren over de 2 locaties die al eerder waren overgedragen. 2 in 2019
Fysieke veilige leefomgeving
Natuurbranden worden zoveel mogelijk voorkomen en eventuele schade is minimaal effect indicator streefwaarde    
Operationele RIN-webapplicatie (Risico Index Natuurbranden) ter ondersteuning van de gebruikers. Aantal natuurbranden 0 Gerealiseerd, zie Burap 2018  
Risico’s/schade als gevolg van drugsdumpingen zijn tot een minimum beperkt effect indicator streefwaarde    
Risico’s/schade als gevolg van drugsdumpingen zijn tot een minimum beperkt) Aantal bijeenkomsten 4 Conform planning  
Schadeloos stellen gedupeerde grondeigenaren Vastgestelde subsidieregeling   Voor bijdrage drugsdumpingen in 2018/2019 is alsnog een subsidieregeling vastgesteld zie: https://www.brabant.nl/loket/regelingen/cvdr394368_4 1 in 2019
Groene groei milieu
Grondstoffen zijn beschikbaar voor economische ontwikkelingen en grondstofketens zijn zoveel mogelijk gesloten effect indicator streefwaarde    
Vaststellen subsidieregeling initiatieven/projecten met een positieve bijdrage aan een duurzame grondstoffenvoorziening aantal   Conform planning  
Ondersteunen initiatieven/projecten met een positieve bijdrage aan een duurzame grondstoffenvoorziening aantal 3 Conform planning  
Provincie ondersteunt het opzetten van het Innovatieplatform verwaarden reststromen subsidie 1 Achter op planning. Het opzetten van het innovatieplatform heeft vertraging opgelopen door een rechtszaak tegen Cure. In 2019 wordt nagegaan of het Innovatieplatform alsnog kan worden opgezet.  
De energievoorziening is nu en in de toekomst gegarandeerd Zie energieagenda (productgroep 0404) effect indicator streefwaarde    
Hernieuwbare energievoorziening %      
Beleidsvisie op het benutten van de potenties in de ondergrond (Besluit: PS 49/13)
De natuurlijke waarde van de diepe ondergrond wordt niet bedreigd door ingrepen zoals opslag afval of winning schaliegas effect indicator streefwaarde    
Benodigde ingrepen Aantal ingrepen 0 Conform planning

0 in 2020

0 in 2021

Kennisontwikkeling grondwater opgestelde ondergrondmodellen 1 Conform planning

1 in 2020

1 in 2021

Ontwikkelen Geo-Park Schelde Delta, bidbook is gereed voor indiening bij UNESCO Bidbook   Conform planning bidbook hoeft pas in 2020 gereed te zijn. 1 in 2020
De voedselvoorziening veroorzaakt geen uitputting van voorraden en milieukwaliteitsproblemen (bijdrage aan Agrofood Agenda 02.02) effect indicator streefwaarde    
Benutten vrijkomend fosfaat bij vernatting onderzoek naar fosfaatmobilisatie en innovatieve methodes terugwinning   Conform planning. Bij de Burap 2018 is onderzoek doorgeschoven naar 2019. 1 in 2019

03.03 Natuur en Landschap

Wat wil de provincie bereiken?

Natuur en Landschap

Het Brabants natuurbeleid is gericht op de verbetering van de biodiversiteit zodat alle bedreigde planten en dieren in Brabant weer een geschikte leefomgeving krijgen én op de verankering van natuur en landschap in de samenleving. Dit dient niet enkel een ecologische functie, maar vormt de basis voor een gezonde en prettige omgeving om in te wonen en werken. Om dit te bereiken zijn in de beleidsvisie Brabant Uitnodigend Groen (BrUG) vier pijlers onderscheiden:

 1. Komen tot een samenhangend en robuust netwerk van natuurgebieden;
 2. Behoud en herstel van biodiversiteit Brabant breed;
 3. Behoud en ontwikkeling van een Brabants mozaïek van landschappen met regionale identiteiten;
 4. Verankering van natuur en landschap in de samenleving.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Beleidsnota Indicator 2019 Voortgang Voorstel
Doelstelling € (x 1.000) 72.858    
Prestaties        
Natuur Brabant: Uitnodigend Groen (BruG) (Besluit: PS 50/12; Afweegmoment: 2022)
Beleidsactualisatie BruG (Besluit: PS 77/17t)
Inzicht in beleid, beleidsrealisatie en beleidskaders effect indicator streefwaarde    
Oplevering rapportage "Toestand Brabantse Natuur, Water & Milieu (elke 5 jaar) aantal   Conform planning. De toestandsrapportage (natuur, water, milieu) wordt via de website brabant.inzicht.nl jaarlijks geleverd. Jaarlijks 1
Oplevering jaarlijkse "voortgangsrapportage natuur" (VRN) aantal 1 Conform planning. De oplevering aan BIJ12 heeft plaats gevonden.  
Vaststellen begrenzing NNB via natuurbeheerplan aantal 1 Conform planning. De vaststelling begrenzing NNB vindt dit najaar plaats.  
Vaststellen Natura 2000 beheerplannen aantal   Conform planning. Er zijn geen plannen om vast te stellen in 2019.

1 in 2020

3 in 2021

Uitvoering BrUG pijler 1 : een samenhangend en robuust netwerk van natuurgebieden
Het Natuurnetwerk Brabant is op orde effect indicator streefwaarde    
Oppervlakte waarvoor subsidie voor natuur- en landschapsbeheer wordt verleend binnen het Natuurnetwerk met behulp van de provinciale subsidie SNL, onderdeel natuur en landschapsbeheer ha 81.615 Conform planning.

83.299 ha in 2019

Groeit naar 86.296 ha in 2023

Het beheer van natuurwaarden met behulp van de subsidie SNL, onderdeel natuur en landschapsbeheer, (uitgedrukt in hectares) als percentage van de beoogde oppervlakten (streefdoelen) binnen het Natuurnetwerk Brabant (beoogde opp. is 87.510 ha). (Verplichte indicator uit BBV) % 93% Het beoogde oppervlak in 2027 voor subsidie is circa 90.000 ha. De oppervlakte is hoger geworden omdat er nu naar verwachting meer hectares gesubsidieerd zullen worden door een aanpassing in de voorwaarden en een andere berekeningswijze.

91% in 2019

96% in 2023

Oppervlakte waarvoor subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt verleend buiten het Natuurnetwerk met behulp van de provinciale subsidie SNL, onderdeel agrarisch natuur en landschapsbeheer ha 3.093 Met de regulier beschikbare middelen (inclusief POP-geld) kan ca 3.000 ha agrarisch natuurbeheer gerealiseerd worden. Tot en met 2021 lopen er bij RVO nog een aantal oude subsidiebeschikkingen waardoor de realisatie tot en met 2021 hoger uit komt. Ook is er eind 2018 een eenmalige extra openstelling geweest waarmee van 2019 t/m 2021 578 ha extra gerealiseerd wordt.

3.839 ha in 2019

3.740 ha in 2020

3.082 ha in 2021

Het beheer van natuurwaarden met behulp van de subsidie SNL, onderdeel agrarisch natuur en landschapsbeheer (uitgedrukt in hectares) als percentage van de beoogde oppervlakten (streefdoelen) buiten het Natuurnetwerk Brabant (beoogde opp. is 3.093 ha). (Verplichte indicator uit BBV) % 100% Zie hierboven.

125% in 2019

121% in 2020

100% in 2021

Realisatie van circa 440 herstelmaatregelen van aangewezen habitats in N2000 gebieden vóór 2022. Voor het aankopen van de benodigde gronden en verlenen van subsidies voor inrichting, zie 03.04 Aantal  maatregelen 70-90 Conform planning. De subsidieregeling is opengesteld en de eerste aanvragen zijn beschikt. Het waterschap Brabantse Delta vraagt later dit jaar een begrotingssubsidie aan voor de uitvoering van de herstelmaatregelen in de Westelijke Langstraat.  
Uitvoering BrUG pijler 2 : Behoud en herstel biodiversiteit
Een gunstige staat van instandhouding van soorten en habitats die van nature in Brabant voorkomen effect indicator streefwaarde    
Realisatie van circa 3.000 inrichtingsmaatregelen in 15 leefgebieden voor bedreigde diersoorten vóór 2027 door openstelling subsidieregeling Aantal maatregelen 100-200 Conform planning. De subsidieregeling is opengesteld en de aanvragen zijn beschikt.  

Uitvoering BrUG pijler 3 : een Brabants mozaïek van landschappen met regionale identiteiten

Een aantrekkelijk landschap voor mens en natuur effect indicator streefwaarde    
Verlenen subsidie voor uitvoeren maatregelen tbv karakteristiek landschap via Stimuleringskader groen blauwe diensten en Regeling verbinding en landschap Aantal maatregelen 100-200 resp 40
Conform planning.

Het afgeven van beschikkingen voor het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten loopt iets achter. De verwachting is dat dit in de tweede helft van het jaar ingelopen wordt.

Voor het onderdeel verbinding (ontsnippering) zijn 10 aanvragen beschikt. Voor het onderdeel landschap zijn ruim 20 aanvragen beschikt, de regeling is nog open.

 
Beoordelen van 8 voortgangsrapportages Subsidieregeling landschappen van Allure Noord- Brabant aantal   1  voortgangsrapportage over 2018 is in 2019 beoordeeld. 1 in 2019
Tussen- en eindrapportage regeling Landschap van Allure aantal 1 Conform planning. De eindrapportage is in januari opgeleverd.  
Uitvoering BrUG pijler 4 : verankering van natuur en landschap in de samenleving
Een groene maatschappij waar burgers zich bewust zijn van het belang van natuur en landschap en daar ook zelf aan willen bijdragen en ondernemers hun economische activiteiten laten plaats vinden binnen de randvoorwaarden van natuur effect indicator streefwaarde    
Vergroening bedrijventerreinen aantal locaties 2 Achter op planning. Er zal afstemming plaatsvinden met andere programma’s, waterschappen, gemeenten en parkmanagers voor gecombineerde opgaven van natuur, omgevingskwaliteit, klimaat, water, energie. Start uitvoering in 2020.

0 in 2019

3 in 2021

3 in 2022

Toename natuurinclusieve landbouw aantal bedrijven 5 Conform planning. Circa 70 ondernemers  hebben belangstelling getoond voor doorontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw. Naar verwachting zullen er 15 - 20 overgaan tot het opstellen van een businessplan. Aantal belangstellende kan in de loop van dit jaar nog toenemen.

15 in 2020

15 in 2021

Vrijwillige CO2 compensatie aantal initiatieven 1 Achter op planning. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de opzet van een methode voor compensatie. Na de zomer wordt via een bijeenkomst draagvlak bij het bedrijfsleven getoetst. 0 in 2019
Initiatieven natuur en economie aantal uitvoeringsprojecten 10 Conform planning. Er zijn 8 aanvragen beschikt en 2 aanvragen ingediend maar nog niet beschikt.

0 in 2020

0 in 2021

Aantal (burger)initiatieven dat de meerwaarde van groen benut aantal initiatieven 10 Conform planning. Tot nu zijn er 10 initiatieven in voorbereiding/gerealiseerd.  
Aantal gezonde, klimaatbestendige groene schoolpleinen aantal schoolpleinen 16
Conform planning. Deze subsidieregeling wordt gefinancierd vanuit verschillende programma’s (natuur, water, milieu). De prestaties worden volledig onder het programma uitnodigend groen verantwoord en daarom is het aantal prestaties verhoogd.

75 in 2019

50 in 2020

50 in 2021

Aantal initiatieven waar groen en gezond met elkaar verbonden zijn, inclusief toegankelijke natuur aantal initiatieven 3 Conform planning. Er zijn 2 initiatieven in voorbereiding.  
Aantal projecten voor waardering van groene vrijwilligers, toename groene vrijwilligers of vergroten expertise vrijwilligers aansluitend beleidsvraagstukken aantal projecten 3 Voor op planning. Er zijn 4 projecten voor groene vrijwilligers in voorbereiding/gerealiseerd. 4 in 2019
Bevorderen van draagvlak en samenwerking bij de realisatie van natuur en landschapsdoelen voor het verlenen van subsidie aan natuurorganisaties aantal organisaties 3-4 Conform planning. De subsidie aan IVN, Brabants Landschap, BMF en BPG is verleend. Jaarlijks 4

03.04 Natuur Netwerk Brabant

Wat wil de provincie bereiken?

Realiseren volledige natuurnetwerk Brabant

Het Brabants natuurbeleid is vastgelegd in de beleidsvisie Brabant Uitnodigend Groen (BrUG) en is ondermeer gericht op de verbetering van de biodiversiteit. Deze biodiversiteit is sterk afhankelijk van een robuust en samenhangend natuurnetwerk. Daarom heeft de provincie de doelstelling om het volledig Natuurnetwerk Brabant (NNB) in 2027 te hebben gerealiseerd.

De totale NNB-opgave (2012 t/m 2027) is als volgt:

 • Het verwerven van 6.500 ha in het rijksdeel van het NNB.
 • Het verwerven van 3.100 ha in het provinciaal deel van het NNB.
 • Het inrichten van 15.200 ha in het NNB.
 • Het realiseren van 1.775 ha (710 km) ecologische verbindingszone.
 • Het verwerven en inrichten van 135 ha agrarische grond binnen de bestaande natuur.

Het GOB financiert initiatiefnemers die het Natuurnetwerk Brabant. Daarnaast stimuleert het GOB nieuwe initiatieven om tot natuurontwikkeling te komen.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Beleidsnota Indicator 2019 Voortgang Voorstel
Doelstelling € (x 1.000) 1.100    
Prestaties        
Groen Ontwikkelfonds Brabant BV (Besluit: PS 42/13; Afweegmoment: 2027)
Realisatie Natuurnetwerk Babant effect indicator streefwaarde    
Realisatie Natuurnetwerk door provincie en de GOB BV.        
Provinciaaldeel (totale opgave is 3.100 ha)        
Verwerving/functiewijziging aantal ha 200 Conform planning.  
Inrichting aantal ha 150 Conform planning.  
Rijksdeel (totale opgave is 6.500 ha verwerven en 12.148 ha inrichten)     Conform planning.  
Verwerving/functiewijziging aantal ha 500 Conform planning.  
Inrichting aantal ha 250 Conform planning.  
Realisatie Ecologische verbindingszone EVZ (totale opgave 1775 ha)        
Verlenen subsidie of andere financiële arrangementen en/of beschikbaar stellen (ruil)gronden voor realisatie EVZ’s door derden aantal ha 125 Conform planning.  
Realisatie van enclaves in het NNB die nog in agrarisch gebruik zijn aantal ha 30 Conform planning.  
Realisatie grondverwerving Natte Natuurparels (Oost Brabant) aantal NNP   Conform planning.  

Besluitvorming

Verloop begroting

Een specificatie van de besluitvorming vindt u hier.

Financieel overzicht

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begrotingwijz. 1 en 2 Begrotingswijz. 3 2019 Begr. na wijziging 2019
Lasten 156.923 27.843 -99 184.666
Baten 9.174 4.115 3.188 16.476