Programma 01 Bestuur

Wat wil de provincie bereiken?

Het programma Bestuur richt zich op bewaken en waar mogelijk verder versterken van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant, het versterken van de bestuurlijke en netwerksamenwerking in Brabant en het borgen van de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur.
De provincie bewaakt en versterkt de kwaliteit van het openbaar bestuur in Brabant. Dit doet de provincie door:

  •  Het versterken van de bestuurlijke en netwerksamenwerking Brabant;
  •  Borgen van de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur (o.a. door interbestuurlijk toezicht (IBT);
  •  Het stimuleren van efficiënte kennisverwerving, -borging en -benutting;
  • Vergroten van de integriteit en weerbaarheid van het openbaar bestuur.

Algemene voortgang van het programma

Realisatie van acties en prestaties binnen het programma lopen conform planning.

De samenvoeging van het RIEC met de Taskforce Brabant-Zeeland maakt ook dat er moet worden gekeken naar de wijze van financieren. Naar aanleiding van het nieuwe bestuursakkoord zal hierover met PS worden afgestemd. Verder wordt er dit jaar gestart met een meerjarig leertraject ondermijning voor alle medewerkers.

Wat betreft Bibob is, na het vaststellen van het nieuwe, meer uitgebreide beleid eind 2018 en de daarvoor toegekende extra capaciteit, het team uitgebreid en wordt hard gewerkt aan de implementatie van het nieuwe beleid. Doel is dat de provincie Noord-Brabant in woord en daad uitstraalt enkel zaken te (willen) doen met integere partijen. In dat licht wordt naast intensivering op toepassing van de Wet Bibob in 2019 ook nog meer verbinding gelegd met de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om via datawarehousing beter gebruik te maken van de binnen de provincie beschikbare informatie.

Wat betreft integriteit is het zo dat de kandidaat-gedeputeerden van het nieuw aan te treden college allemaal een screening hebben gehad door een externe partij en vervolgens een gesprek met de commissaris van de Koning over integriteit. In het najaar staat een sessie gepland voor het college over integriteit onder begeleiding van een externe deskundige.

BrabantKennis organiseerde op 17 april jl. de drukbezochte ‘Trendnacht 2019: God, Geld, Geluk’ (eerdere werktitel was ‘de kunst van het veranderen’) en bracht een digitale terugblik op dit evenement over zingeving met een zachte G uit.

Het programma Veerkrachtig Bestuur in Brabant werd op 13 februari jl. beëindigd. Op deze dag vond in Tilburg de slotbijeenkomst plaats. Acht jaar geleden is het programma Veerkrachtig Bestuur gestart. Het programma stopt, maar het denken en het gesprek over het openbaar bestuur in Brabant gaat door. In de slotbijeenkomst is daar een goede start mee gemaakt. Van de slotbijeenkomst is een digitale publicatie gemaakt.

 

Bestuur op hoofdlijnen

Beroep op algemene middelen

  • Bijdrage Zeeland: € 1,5 mln. in 2020
  • Actualisatie provinciale IPO bijdrage: € 0,1 mln. 2019 en € 0,2 mln. structureel
  • Actualisatie bezoldiging GS: € 39.000 voor 2019 en € 63.000 structureel

Basis uitwerking Bestuursakkoord 2019-2023

Bij het bestuursakkoord 2019-2023 zijn voor programma 01 – Bestuur de volgende middelen toegekend:

  • Taskforce Brabant-Zeeland: € 1,2 mln. voor 2020
  • Voorbereidingsbudget veiligheid: € 0,25 mln. voor 2019 en € 0,75 mln. voor 2020
  • Uitbreiding van college van Gedeputeerde Staten: € 0,1 mln. voor 2019 en 2023, € 0,2 mln. voor 2020 t/m 2022

Afwijkingen van prestaties

N.v.t.

Ontwikkelingen en onzekerheden

De mutatie van de voorziening APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) kan pas aan het einde van het jaar worden bepaald, waarbij ontwikkelingen van o.a. rekenrente en overlevingskansen meegenomen dienen te worden in de bepaling van de definitieve mutatie. Afhankelijk van de ontwikkeling van deze factoren kan er sprake zijn van een dotatie aan of vrijval uit de voorziening.

De provincie voert het secretariaat van Brabantstad. Samen met de partners worden afspraken gemaakt over gezamenlijke projecten. Afhankelijk van externe ontwikkelingen leidt dit mogelijk tot afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde raming.

De afrekening van de projecten uit de bestuursovereenkomst met o.a. Steenbergen en Suikerunie over de het Agrofood cluster uit 2010 strekken zich over een termijn t/m 2025. De realisatie van deze projecten, verdeeld over de jaren, laat zich moeilijk plannen.

01.01 Provinciebestuur

Wat wil de provincie bereiken?

Professioneel ondersteunen van ons bestuur bij het in- en extern functioneren

Provinciale Staten wordt door de Griffie ondersteund, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning door de provinciale organisatie.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Vergroten van de integriteit en de weerbaarheid van het openbaar bestuur

Versterken van aandacht en awareness voor het risico op ondermijning, zowel binnen de provinciale organisatie als naar buiten toe. De kaders voor het vergroten van de integriteit en weerbaarheid worden gevormd door de Wet Bibob en de inzet van de Taskforce Brabant-Zeeland en het RIEC.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Stimuleren van een effectieve en efficiënte kennisverwerving, -borging en -benutting

Investeren in een kwalitatief sterke interne kennisfunctie van de provincie is een noodzakelijke voorwaarde om onze ambities te laten slagen. Een kennisfunctie die strategisch in de organisatie is gepositioneerd en over de beleidsdomeinen en opgaven heen gaat. Met een coördinerende aanpak dragen we hieraan bij onder andere door de concernbrede kwaliteitsborging van beleidsonderzoek. BrabantKennis levert hieraan een bijdrage door diverse trendverkenningen, die onder meer gedeeld worden via publicaties, bijeenkomsten en debat.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Beleidsnota Indicator 2019 Voortgang Voorstel
Doelstelling € (x 1.000) 9.959    
Prestaties        
Wet Bibob, notitie inzake uitvoering wet Bibob (afweegmoment: 2021)
Vergroten van de integriteit en de weerbaarheid van het openbaar bestuur en de provinciale organisatie effect indicator streefwaarde    
De Wet Bibob structureel toepassen op subsidies en vastgoedtransacties op grond van in 2018 nieuw opgestelde beleidsregels uitgevoerd x Conform planning. De nieuwe beleidsregel
Bibob Noord-Brabants is vastgesteld in
december 2018. Het jaar 2019 wordt
gebruikt om de beleidsregel Bibob te
implementeren in alle uitvoerende
beleidsprocessen.
 
Statenvoorstel Kennis en Onderzoek (Besluit 19/13)
Nota onderzoeksbeleid
Kaders voor Onderzoek
Het stimuleren van efficiënte kennisverwerving, -borging en benutting effect indicator streefwaarde    
Opstellen van de jaarlijkse Onderzoeks- en Adviesagenda uitgevoerd x Conform planning  
Aantal volgers social media BrabantKennis aantal 3.400 Voor op planning. Huidig aantal volgens is
3.892
 
Basisset verplichte indicatoren (BBV) Kwaliteit van het openbaar bestuur
  effect indicator streefwaarde    
Onderzoeken door PS besproken aantal 5 Conform planning. Er zijn 3 onderzoeken
besproken.
 
Opkomst bij verkiezingen: de opkomstcijfers van verkiezingen voor de Tweede Kamer, provinciale staten en gemeenteraden % kiezers / stemgerechtigden - Opkomst verkiezing provinciale staten 2019 in Noord-Brabant: 52,4%  

01.02 Bestuurlijke samenwerking

Wat wil de provincie bereiken?

Samenwerken met andere overheden en partners

Voor het realiseren van onze maatschappelijke opgaven zijn de relaties met onze partners essentieel. Het intensiever samenwerken met andere overheden en andere partners heeft gevolgen voor de rollen, de werkwijze en de verhouding van GS en PS.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Realiseren van een effectieve en democratisch gelegitimeerde bestuurlijke en/of organisatorische inrichting van de Brabantse gemeenten

Veerkrachtig bestuur: Dit is van belang opdat gemeenten over voldoende bestuurlijke en organisatorische slagkracht beschikken om hun huidige en toekomstige opgaven te realiseren.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Beleidsnota Indicator 2019 Voortgang Voorstel
Doelstelling € (x 1.000) 3.104    
Prestaties        
Bestuursakkoord (afweegmoment: 2019)
Een effectieve inrichting van het Brabants openbaar bestuur effect indicator streefwaarde    
(Veer)Krachtig Bestuur: in 2018 hebben GS over alle Brabantse gemeenten (64 d.d. 1-1-2017) een uitspraak gedaan over de bestuurlijke toekomst variërend van voortzetting van bestuurlijke zelfstandigheid tot en met bestuurlijke fusie aantal gemeenten 64

Conform planning.
Per 1 januari 2019 kent de provincie Noord-Brabant 62 gemeenten. Van alle Brabantse gemeenten hebben GS reeds in 2019 een uitspraak gedaan over de bestuurlijke toekomst.

Een overzicht van de ingekomen visies per gemeente is beschikbaar op de site van
Veerkrachtig Bestuur onder ‘proces’.

 

01.03 Interbestuurlijk toezicht

Wat wil de provincie bereiken?

Het versterken van functioneren van Brabantse gemeenten en waterschappen, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid

Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak van de provincie en draagt bij aan een bestendig en veilig Brabant met een sterk openbaar bestuur waarop de Brabanders kunnen vertrouwen. Door toezicht uit te oefenen met een mix van preventie en handhaving beoordelen wij of lokale overheden hun medebewindstaken volgens de vigerende wet- en regelgeving uitvoeren. Het gaat hierbij om taken binnen de gebieden financiën, archief- en informatiebeheer, omgevingsrecht, monumentenzorg, ruimtelijke ordening en huisvesting vergunninghouders.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Beleidsnota Indicator 2019 Voortgang Voorstel
Doelstelling €(x 1.000) 78    
Prestaties        
Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 (afweegmoment: 2019)
Door toezicht te houden, dragen wij bij aan een veilige en bestendige leefomgeving in Brabant. Met interbestuurlijk toezicht bevorderen wij dat de Brabantse lokale overheden krachtige overheden zijn, die hun maatschappelijke taken correct uitvoeren effect indicator streefwaarde    
Aantal organisaties dat op alle toezichtgebieden is beoordeeld (gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) Aantal organisaties dat op alle toezichtgebieden is beoordeeld (gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) 107 Conform planning  
Aantal organisaties dat eind 2019 geheel of gedeeltelijk voldoet op de zes toezichtgebieden % 100 Conform planning  
Aantal organisaties (gemeenten en waterschappen) dat door middel van een vierjaarlijkse reality check is onderzocht, waarbij wordt vastgesteld of de informatie op papier overeenkomt met de werkelijkheid aantal 17 Conform planning  
Basisset verplichte indicatoren: Kwaliteit van het openbaar bestuur
Basisset verplichte indicatoren: Kwaliteit van het openbaar bestuur effect indicator streefwaarde    
Verplichte indicator: Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht aantal 0 Conform planning  

Besluitvorming

Verloop begroting

 

Een specificatie van de besluitvorming vindt u hier.

Financieel overzicht

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begrotingwijz. 1 en 2 Begrotingswijz. 3 2019 Begr. na wijziging 2019
Lasten 19.813 372 105 20.290
Baten 2 0 165 168
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -19.811 -372 60 -20.122