Leeswijzer

Leeswijzer

Met de bestuursrapportage wordt inzicht gegeven in de voortgang per programma op het behalen van doelstellingen, beleid en prestaties. In de bestuursrapportage wordt de lopende begroting (2019) bijgesteld met als uitgangspunt de te verwachten realisatie aan het eind van het begrotingsjaar.

In het algemeen inleidend hoofdstuk geven wij een samenvattend beeld van de hoofdlijnen van de bestuursrapportage.

De programma’s zijn als volgt opgebouwd:

  • Algemene voortgang van het programma en van de productgroepen van het programma
  • Beroep op algemene middelen
  • Afwijkingen van prestaties
  • Ontwikkelingen en onzekerheden

Ook wordt bij de programma’s op productgroepniveau (het autorisatieniveau van Provinciale Staten) een geactualiseerde begroting gepresenteerd, d.w.z. de oorspronkelijk in november 2018 vastgestelde begroting 2019 inclusief vastgestelde en nu voorgestelde wijzigingen.
Inzicht wordt gegeven in het verloop van de lopende begroting.
Indien realisatie van prognose afhankelijk is van bepaalde ontwikkelingen, staat dit vermeld bij de programma’s.

Beleidsprestaties en indicatoren staan onder “Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?” Basis is in een door Provinciale Staten vastgestelde beleidsnota te vinden. In de tabel staan de bijbehorende prestaties en indicatoren en tot slot de verantwoording en eventuele bijsturing over de prestaties vermeld.

De specificatie van de besluitvorming is als volgt onderverdeeld:

I. Voorstellen

II. Basis uitwerking bestuursakkoord (financiële mutaties, uitwerking van de afspraken uit het bestuursakkoord volgt later)

III. Eerdere besluitvorming

IV. Administratief / technische mutaties

  • Beleidsarme voorstellen
  • Binnen kaderstelling
  • Mutaties n.a.v. lagere vaststelling van subsidies

De bestuursrapportage vormt de toelichting op de 3e wijziging van de begroting 2019 die aan PS ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Onder de button "Meer" rechts op scherm is het Statenvoorstel met bijlagen opgenomen. Ook kunnen hier eerder gepubliceerde planning- en controldocumenten worden geselecteerd, zoals de jaarstukken 2018 en de begroting 2019.