Inleiding en samenvatting

Inleiding

In de Bestuursrapportage 2019 staat de voortgang van de uitvoering voor het lopende begrotingsjaar. Referentiekader hiervoor is de Begroting 2019 met de daarin geplande prestaties en de daaraan gekoppelde middelen.
Deze bestuursrapportage is het laatste beleidsinhoudelijke bijstellingsmoment voor de bestuursperiode 2015-2019. We kunnen stellen dat we met de uitvoering van de begroting 2019 goed op weg zijn. Verwachting naar het eind van het jaar is dat we het overgrote deel van de geplande prestaties en resultaten zullen realiseren. Op onderdelen stellen wij voor om prestaties bij te stellen. Ook zijn voorstellen opgenomen over onderwerpen waaraan in het Bestuursakkoord 2019-2023 ‘Kiezen voor kwaliteit’ middelen zijn toegekend. Op een aantal punten zijn er onzekerheden, die het realiseren van de begroting 2019 mogelijk in de weg staan. Deze zijn bij de begrotingsprogramma’s benoemd.

Hoofdlijnen, highlights en mijlpalen

per begrotingsprogramma

Programma 01 Bestuur

Het programma Bestuur loopt conform planning. Na vaststelling van het nieuwe, meer uitgebreide Bibob beleid eind vorig jaar werken we hard aan de implementatie van dit nieuwe beleid en hebben we het team Bibob uitgebreid. Daarbij leggen we bij de toepassing van de Wet Bibob ook meer verbinding met de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Daarnaast starten we dit jaar ook met een meerjarig trainingstraject integriteit en ondermijning voor alle medewerkers.
Het programma Veerkrachtig Bestuur in Brabant werd 13 februari jl. beëindigd met een slotbijeenkomst in Tilburg. Het denken en het gesprek over het openbaar bestuur in Brabant gaat echter door, waarmee bij de slotbijeenkomst al een goede start is gemaakt.

Programma 02 Ruimte

02.01 Ruimtelijke ontwikkeling
Het programma verloopt conform planning. De afgelopen periode is voortvarend gewerkt aan de ruimtelijke opgaven in Brabant. We zien veel beweging. Er zijn in het eerste kwartaal van 2019 relatief veel plannen aangemeld, in totaal 876. Deze aanvragen komen voort uit de initiatieven van onderaf. Door onze opgaven zoals wonen, werken en leefbaarheid en implementatie van de omgevingswet wordt richting gegeven aan deze ontwikkelingen en beweging gestimuleerd. Samen met subregio’s worden tal van acties uitgevoerd gericht op het versnellen van de woningbouw, verduurzamen van de woningvoorraad, vraaggericht bouwen en zorgvuldig ruimte gebruik. Daarnaast zijn we actief in het kader van de transformatiegebieden in Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Meierijstad, Oss, Tilburg, Uden en Waalwijk. Hiermee geven we uitvoering aan de Agenda Wonen. Om te komen tot een optimaal leef- en vestigingsklimaat in Brabant zijn met de subregio’s afspraken gemaakt. Momenteel lopen acties om eind dit jaar nieuwe bedrijventerreinenafspraken te maken. De voucherregeling VABIMPULS wordt vaker ingezet dan gepland. De regeling is uitgebreid voor eigenaren die overwegen te stoppen. De leegstandsmonitor is in maart geactualiseerd en is via de webviewer op brabant.nl beschikbaar. Tot slot kunnen we melden dat de interim Omgevingsverordening ter inzage ligt. De uitdaging voor de komende periode is de verdere implementatie van het gedachtegoed van de omgevingsvisie en de omgevingswet en de ambities van het nieuwe bestuursakkoord vorm te geven.

02.02 Agrofood
Het programma loopt conform planning. Wij hebben afgelopen maanden voortvarend invulling gegeven aan de versnelling van de transitie. Het aantal veehouders dat daadwerkelijk gebruik wil maken van de vastgestelde regeling in het kader van ondersteunende maatregelen is groeiende en de ontwikkeling van innovatieve stalsystemen is verder op gang gekomen. Het ondersteuningsnetwerk slaagt erin om steeds meer gemeenten erbij te betrekken. Ook zijn wij ook in 2019 verder doorgegaan met het aanjagen van innovaties via o.a. POP3 en ondersteunen we innovatieve trajecten door de Landbouw Innovatie Campus, Translab en Stuurgroep Landbouw Innovatie (Noord-)Brabant. Ook hebben wij een voorstel voor een proefstalregeling voor geur in Brabant via een pilot onder de Crisis- en herstelwet in procedure gebracht. De Tweede Kamer zal naar verwachting deze regeling deze zomer vaststellen. Naast de geplande werkzaamheden hebben wij aandacht voor de preventie van de Afrikaanse Varkenspest, de implementatie van de rijksregeling warme sanering van de varkenshouderij, verschillende Rijkstrajecten over kringlooplandbouw en hebben wij bijeenkomsten georganiseerd voor de Voedsel 1000. Tijdens deze bijeenkomsten zijn Brabanders met elkaar in gesprek gegaan over onze voedselsystemen en stelden zij een zogenoemd Voedselbesluit op. De komende periode zal het programma in het teken staan van het nieuwe Bestuursakkoord en de daaruit voortkomende prioriteiten.

Programma 03 Natuur, water en milieu

Het programma Natuur, Water en Milieu verloopt grotendeels conform planning.
Er wordt samen met de manifestpartners voortvarend gewerkt aan de realisatie van de PAS-herstelmaatregelen. De planning is erop gericht dat de 1e fase PAS-herstelmaatregelen vóór 1 juli 2021 zijn uitgevoerd. De consequenties van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de vergunningverlening, het nemen van bronmaatregelen en de realisatie van PAS-herstelmaatregelen worden op dit moment bezien. Voor bijdragen aan ruimingen van drugsdumpingen is een bijdrageregeling vastgesteld. De publiekscampagne voor dumpingen (drugs, afval en asbest) is gestart.
De droogte in 2018 maakt duidelijk dat maatregelen via het Deltaplan Hoge Zandgronden onverkort nodig zijn en dat de verdrogingsbestrijding van natuurgebieden meer vraagt dan de huidige aanpak. Een nieuw opgericht Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg agendeert deze vraagstukken. Anderzijds neemt ook het risico op wateroverlast toe. Het vraagstuk van klimaatadaptatie verdient nadrukkelijker aandacht.
Ondanks dat de provinciale maatregelen conform planning verlopen voldoet het oppervlaktewater en ondiep grondwater nog vrijwel nergens aan alle waterkwaliteitseisen. De diverse verontreinigingen (nitraat en fosfaat, medicijnresten, bestrijdingsmiddelen, zeer zorgwekkende stoffen) vragen om uiteenlopende maatregelen; zo worden boeren in kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden begeleid om via bodemverbetering minder meststoffen te gebruiken. Een acute aanpak van enkele zeer zorgwekkende stoffen zoals Pfas en Pfao is nodig zodat duidelijk wordt hoe met deze verontreinigingen (in onder andere bagger en slib uit rioolwaterzuiveringen) moet worden omgegaan.
In een voorkeursalternatief wordt met het oog op een klimaatrobuuste inrichting een combinatie van dijkversterkings- en rivierverruimende maatregelen gepresenteerd waarmee de Maas tussen Ravenstein en Lith voldoet aan de geldende waterveiligheidsnormen.

Programma 04 Economie

Uitvoering van programma 4 Economie ligt op koers. Wel blijft het (dreigende) tekort op de arbeidsmarkt een aandachtspunt. In 2019 zijn daarop reeds aanvullende acties ingezet, gericht op VMBO en HBO.
Het Economisch Programma Brabant 2020 ligt in algemene zin ‘op koers’. Er is een dekkend portfolio van maatregelen en instrumenten binnen elk van de topclusters, en tussen de topclusters in de vorm van horizontale instrumenten. Het overall beeld is dat er hard gestuurd is op het vertalen van de algemene missie en doelen van het Economisch Programma Brabant 2020 in een operationeel stelsel van topclusters. MKB en Ondernemerschap, Innovatie, Digitalisering en Circulaire Economie verlopen conform planning. De start van de Mkb-plusfaciliteit (leningendeel) wordt verwacht na de zomer/najaar 2019, maar is afhankelijk van het moment van oprichting Invest-NL.
De uitvoering van het huidige uitvoeringsprogramma Energieagenda 2010-2020 ligt op koers en het nieuwe uitvoeringsprogramma wordt opgesteld (eind 2019 ter besluitvorming naar PS).

Programma 05 Mobiliteit

Het programma 5 Mobiliteit ligt goed op koers. Samen met partners (Rijk, regio, maatschappelijke partners én bedrijfsleven) zetten we stevig in op de transitie naar een slim én duurzaam mobiliteitssysteem. Dat resulteert in verschillende mobiliteitsdeals zoals voor De Run in Veldhoven. Daarbij zetten we niet alleen in op asfalt (bijv. N69, N65 en N279), maar maken ook steeds meer gebruik van gedragsmaatregelen (bijv. A2 Weert – Eindhoven en werkgeversaanpak bij snelfietsroutes) en smart mobility toepassingen (bijv. I-VRI’s en autonome shuttle Drimmelen). Daarnaast werken we aan de realisatie van een robuust OV-netwerk met afspraken over het saneren van overwegen en extra treinen én aan de uitwerking van de OV-visie met de transitie naar (gedeelde) mobiliteit als een dienst.
Een belangrijk onderdeel van het mobiliteitssysteem is het snelfietsroutenetwerk. Met de realisatie van de eerste routes begint dat nu vorm te krijgen.
Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda. Naast blijvend aandacht voor gedrag via campagnes en handhavingsacties met partners pakken we versneld een aantal infrastructurele maatregelen op.

Programma 06 Cultuur en samenleving

De programma’s Cultuur, Erfgoed, Sociale Veerkracht en Sport lopen op koers. Zo zijn bij programma Cultuur de voorbereidingen voor het Creativity World Forum, wat in oktober 2019 in Brabant plaatsvindt, in volle gang. Ook wordt in regionaal verband verder gewerkt aan de uitvoering van het Regioprofiel Cultuur BrabantStad. Bij het programma Erfgoed is naast de verdere inzet op de 4 verhaallijnen in brede zin, 2019 een bijzonder jaar: met het groots programma ‘Brabant Remembers’ vieren we 75 jaar vrijheid. In het kader van het programma Versterken Sociale Veerkracht is begin dit jaar het Brabant Outcomes Fund officieel van start gegaan. De openstelling leverde 82 aanmeldingen op van sociale ondernemingen die bijdragen aan een inclusieve samenleving, waaruit na een intensieve selectieprocedure 5 ondernemers zijn geselecteerd. Tot slot wordt dit jaar de uitvoering van de Sportagenda ’16–‘19 met het behalen van nagenoeg alle doelstellingen succesvol afgerond.