Meer
Publicatiedatum: 26-07-2019

Inhoud

Samenvatting

Inleiding

Het gaat goed met Brabant. We zijn welvarend en geven ons leven gemiddeld een 8,9. Die sterke economische positie en rol als koploper is vooral ingegeven door onze Brabantse mentaliteit: bij uitdagingen die op ons afkomen stropen we de
mouwen op, en werken we samen om risico’s te keren in kansen. Zo doen we dat al decennialang en het heeft ons gebracht waar we nu staan.

En nu staan we voor nieuwe uitdagingen: onze welvaart gaat gepaard met een grote vraag naar grondstoffen en een hoge druk op ons milieu. De wereldwijde verandering van het klimaat is ook in Brabant voelbaar en niet iedereen profiteert
van die sterke economische positie die we hier hebben.

De verschillen tussen mensen worden ook in de Brabantse samenleving steeds groter. Als provinciebestuur voelen we de verantwoordelijkheid om nu de goede keuzes te maken zodat Brabant richting 2030 nog steeds die economisch sterke
en gezonde provincie is waar je graag wilt wonen, werken en verblijven. Een provincie met meer welvaart voor meer mensen, maar met minder druk op onze omgeving. Daarom kiezen we nu voor meer kwaliteit. We willen niet meer van hetzelfde, maar we willen als provincie samen met onze partners juist meerwaarde creëren. Daarom gaan we de komende vier jaar stevig aan de slag met onder andere:

Samenvatting

Een actieplan Arbeidsmarkt. Het Brabantse bedrijfsleven roept steeds harder om goede en geschoolde arbeidskrachten op alle niveaus. Samen met het bedrijfsleven en de kennis- en onderwijsinstellingen ontwerpen we een actieplan Arbeidsmarkt. Met dit actieplan willen we zorgen voor voldoende talent in Brabant en een blijvende goede aansluiting tussen het opleidingsaanbod en de vraag naar banen van nu en van de toekomst. In het perspectief van 2030 ontwikkelen wij samen met onze partners een nieuwe economische visie voor Brabant. We richten ons hierbij ons op een goed functionerend duurzaam economisch systeem en een krachtig innovatiebeleid ten dienste van de werkgelegenheid en de maatschappelijke uitdagingen. We blijven start-ups en scale-ups actief stimuleren zodat ze uit kunnen groeien tot zelfstandige en toonaangevende bedrijven.

Het versnellen van de aanleg van het Natuurnetwerk Brabant en de daarbij horende ecologische verbindingszones. Zo werken we aan een robuust en een aaneengesloten natuurnetwerk in Brabant en verbeteren we de biodiversiteit in Brabant. Met het oog op de klimaatverandering ontwikkelen we een toekomstbestendig watersysteem, ingericht op lange periodes van droogte en heftige regenval. Ook willen we meer bos aanleggen voor de binding van CO2, het versterken van de biodiversiteit en het tegengaan van verdroging. Om onze ambities te realiseren, pakken we onze water- en natuurdoelen meer in samenhang met de landschappelijke en economische doelen. Dit doen we via integrale gebiedsgerichte aanpakken waarbij we ook meer plekken voor recreatie in Brabant gaan creëren.

Het realiseren van kringlooplandbouw. Om deze transitie mogelijk te maken voor agrarische ondernemers, stimuleren we zowel sociale als technische innovaties in de sector. Hierbij willen we maximaal gebruikmaken van de rijksinnovatiegelden uit de warme sanering varkenshouderij. Onze provinciale gronden worden alleen nog verpacht met voorwaarden voor kringlooplandbouw en natuurinclusiviteit. We stimuleren agrarische bedrijfsvoering die bijdraagt aan een gezonde bodem. Dierenwelzijn houdt daarbij onze blijvende aandacht.

Een energie-neutrale en circulaire samenleving. De Energieagenda 2019 – 2030 vormt hierbij de leidraad voor ons handelen. Met een strategie waar Brabant gezonder, mooier en sterker van wordt, geven we op een Brabantse wijze invulling aan onze afspraken met het Rijk. We zien de provincie als een verbindende schakel tussen het Rijk, regio’s en gemeenten. Onze inzet is gericht op het creëren en benutten van kansen en het wegnemen van belemmeringen. In de vier Regionale Energiestrategieën zitten we als gelijkwaardige partner aan tafel. Draagvlak in de samenleving voor de energietransitie is voor ons essentieel. Daarom bevorderen we de komende periode dat onze inwoners kansen zien en kunnen meedoen, zowel op weg naar besluitvorming als bij het delen van de opbrengsten.

Een betrouwbaar, slim en duurzaam verkeers- en vervoersysteem in Brabant. Hiervoor ontwikkelen we een meer ‘data-gedreven’ mobiliteitsbeleid op basis waarvan we kunnen zien waar de problemen zich voordoen en welke investeringen het meest rendabel zijn. We blijven daarnaast nieuwe mobiliteitsoplossingen stimuleren. Voor alles geldt ‘slim waar het kan, asfalt waar het moet’. We moeten voorkomen dat Brabant tot stilstand komt. Dat doen we door de infrastructuur veiliger en robuuster te maken. We blijven daarom stevig investeren in de bereikbaarheid per fiets, auto en het Openbaar Vervoer. Op korte termijn vraagt dat om het sluiten van diverse ‘mobiliteitsdeals’ met het rijk, gemeenten en het bedrijfsleven. Het verbeteren van de verkeersveiligheid houdt onze blijvende aandacht en inzet.

Ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie duurzaam, gezond, circulair en sociaal-inclusief vormgeven. Hiervoor zetten we in op zorgvuldig ruimtegebruik en het creëren van meerwaarde. We continueren onze Brabantse woonagenda waarbij de komende tien jaar meer dan 100.000 woningen gerealiseerd moeten worden. Om tegemoet te komen aan flexibele vormen van wonen en de woningmarkt ook toegankelijk te houden voor starters, stimuleren we woningbouw die rekening houdt met deze wensen. Ons woningbouwprogramma willen we maximaal inzetten voor binnenstedelijke (transformatie)locaties. We richten ons daarbij vooral op die gebieden waar we functies kunnen combineren en versterken onze inzet om transformaties mogelijk te maken. Voor werklocaties willen we op voorhand afspraken maken met deze ruimtevragers. We vragen hen concreet een bijdrage te leveren aan de Brabantse omgevingskwaliteit.

Het versterken van het ‘blijfklimaat’ met cultuur, erfgoed, sport en gezondheid. Onze Brabantse steden en dorpen moeten plekken zijn én blijven waar je graag wilt wonen en werken. Met het ondersteunen van sport, cultuur en erfgoed en het bevorderen van de gezondheid kan de provincie de sociale cohesie in Brabant versterken. We bieden daarom kansen voor creativiteit door makers, talenten en culturele initiatiefnemers te ondersteunen. Ons Brabants erfgoed blazen we samen met marktpartijen nieuw leven in door het een nieuwe bestemming te geven en het zo te bewaren voor de toekomst. Samen met onze partners stellen we een provinciaal sportakkoord op over onze sportambities op langere termijn. Bij alle plannen die we als provincie maken, houden we het effect op de gezondheid van onze Brabanders scherp in het oog.

Verbeteren van de veiligheid. Brabanders moeten zich veilig voelen in hun leefomgeving en kunnen vertrouwen op een betrouwbare overheid. Daarom blijven we scherp toezien op signalen van ondermijnende activiteiten en pakken we ondermijning hard aan samen met onze partners. We investeren in het toezicht van opsporingsambtenaren in het buitengebied om zo dumpingen van drugsafval tegen te gaan. En omdat criminaliteit niet ophoudt bij de grenzen van Brabant, werken we aan de aanpak van de veiligheid in de grensregio’s.

Samen beleid maken: Samen met onze Brabantse gemeenten en waterschappen maken we per regio een agenda met gezamenlijke plannen voor mobiliteit, energie, waterbeheer en ruimtelijke ordening. We gebruiken daarvoor de ontwikkeldagen. Bij de ontwikkeling van ons beleid gaan we Brabanders en Provinciale Staten nog intensiever betrekken zodat we optimaal gebruik kunnen maken van de ideeën die er zijn. We gaan bij al onze plannen ook intensiever en op een betrouwbare manier gebruik maken van data.