Meer
Publicatiedatum: 26-07-2019

Inhoud

5. Hoogwaardige kwaliteit van de omgeving

Duurzame verstedelijking; Water, natuur, milieu; Energie-neutrale en circulaire samenleving; Landbouw en voedsel

A. Duurzame verstedelijking

Onze opgave

A. Duurzame verstedelijking

De maatschappelijke transities veranderen het landschap en de ruimtelijke structuur van Brabant. Omdat de ruimte schaarser wordt en daarmee onder druk komt, moeten we als provincie keuzes maken. Bevolkingsgroei en economische activiteiten concentreren zich in toenemende mate in de Brabantse steden met ook daar schaarste tot gevolg. Zo neemt de druk op de woningmarkt toe, evenals het aantal files en de drukte in het openbaar vervoer. Deze ontwikkelingen gaan samen met de groeiende noodzaak om mobiliteit te verduurzamen, energieneutraal te worden en de ruimte klimaatbestendig in te richten. We zien de dynamiek van de Brabantse steden en het stedelijk netwerk samengaan met een toenemende demografische druk en een opgave voor meer vitaliteit in de meer landelijke delen van onze provincie en in de middelgrote steden.

Gedeputeerde aan het woord

 

Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte en Wonen:

"Kiezen voor kwaliteit’ betekent voor mij… de overtuiging dat we juist en alleen door een consequente keuze voor kwaliteit, de grote maatschappelijke opgaven in Brabant duurzaam en sociaalinclusief kunnen realiseren.

Ik wil deze bestuursperiode… met excellent maatwerk tonen dat het voorzien in urgente behoeften aan ruimte voor wonen en ook werken hand in hand gaat met het versterken van de kwaliteit van onze leefomgeving, in stad en rand.

In 2030… zijn de Brabanders trots op elkaar en op Brabant omdat de dynamiek van maatschappelijke en ruimtelijk-economische veranderingen samen is gegaan met behoud en versterking van zowel de kwaliteit van de leefomgeving als de sociale kwaliteit.

B. Natuur, water en milieu

Onze opgave

B. Natuur, water en milieu

Tussen en in de Brabantse stedelijke regio’s liggen mooie landschappen en natuurgebieden. Toch baart de toestand van de Brabantse natuur ons zorgen. De biodiversiteit is de afgelopen decennia afgenomen en stabiliseert zich op een te laag niveau. Onze natuurgebieden hebben te lijden onder de vermesting, verdroging en versnippering. Daarnaast wordt ons klimaat steeds grilliger met grote pieken van neerslag en periodes van droogte. De extreme hagelbui in de zomer van 2016 en de extreem droge zomer van afgelopen jaar staan ons nog vers in het geheugen. Omdat de verwachting reëel is dat deze ontwikkeling zich doorzet, neemt dit provinciebestuur nu maatregelen die passen in een samenhangend natuur-, landschap- en waterbeleid. Hierbij richten wij ons op de realisatie van een robuust, samenhangend natuurnetwerk, de versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap, het herstel van de biodiversiteit en het bergen en vasthouden van water. In een bredere gebiedsgerichte benadering streven we naar verbinding van deze doelen met versterking van de recreatieve functie, het vastleggen van CO2 en transitie naar kringlooplandbouw.

Woord van gedeputeerde

 

Rik Grashoff, gedeputeerde Natuur, Water en Milieu:

"Kiezen voor kwaliteit’ betekent voor mij… kiezen voor schone lucht, schoon water en schone bodem en kiezen voor de prachtige natuurgebieden en landschappen van Brabant.

Ik wil deze bestuursperiode… het Natuurnetwerk Brabant snel verder vormgeven. Tegelijk wil ik ervoor zorgen dat we droge voeten houden bij steeds heftiger regenbuien en zorgen dat we niet té droge voeten krijgen bij langdurige periodes van droogte.

In 2030… is Brabant een nog fijnere plek om te wonen, leven en werken. Onze beeklandschappen zijn mooier én beter ingericht op de klimaatverandering. We hebben er veel bos bij gekregen en de biodiversiteit gaat flink vooruit. We kunnen in ons Brabantse land voluit wandelen, fietsen en recreëren."

C. Energie-neutrale en circulaire samenleving

Onze opgave

C. Energie-neutrale en circulaire samenleving

Internationale en nationale ambities onderstrepen de noodzaak van de energietransitie met als mijlpalen het Akkoord van Parijs en het Ontwerp Klimaatakkoord. Als Brabant leveren wij onze bijdrage op een Brabantse manier: dat wil zeggen we gaan voor de doelstellingen en met een goed oog voor het benodigde draagvlak. Met een strategie waar Brabant gezonder, mooier en sterker van wordt, geven we invulling aan onze afspraken met het Rijk. Als provinciebestuur zien wij de energietransitie als provinciale kerntaak. We hebben daarbij de ambitie om enerzijds te verduurzamen door in 2030 50% van onze energie op te wekken uit duurzame bronnen. Anderzijds willen we vergroenen door in 2030 een 50%-reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 te realiseren.

We zien de energietransitie als een gedeelde opgave waarvoor draagvlak en draagkracht van groot belang zijn. Als provincie willen we Brabant in beweging brengen om te handelen vanuit de kansen van de energietransitie. Hiervoor delen en verspreiden wij kennis in Brabant over onder meer energiebesparing in wijken en bij bedrijven, slimme keuzes voor het opwekken van duurzame energie en participatie van Brabanders in energieprojecten. Hierdoor ontstaat een lerend effect in Brabant en kunnen we ‘best practices’ opschalen. We verbinden daarnaast partijen met elkaar en initiëren complexe projecten. Als provinciebestuur wegen we alle energiebronnen af op basis van inhoudelijke argumenten als CO2-reductie, kosteneffectiviteit, inpasbaarheid in het energiesysteem, neveneffecten, draagvlak, en de aansluiting bij het ecosysteem van kennisinstellingen en bedrijven. We blijven daarbij open staan voor
nieuwe technieken die in het licht van voorgaande afwegingen in 2050 energieneutraal kunnen zijn.

Gedeputeerde aan het woord

 

Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Gezondheid, Energie en Landbouw:

"Kiezen voor kwaliteit’ betekent voor mij… kiezen voor energiebesparing, natuur en schone lucht in alle projecten waar de provincie bij betrokken is.

Ik wil deze bestuursperiode… dat gezondheid een volwaardig onderdeel wordt van het provinciale beleid, zodat Brabanders langer gezond blijven door een schone leefomgeving en veel ruimte om te bewegen.

In 2030… heeft Brabant zich in harmonie verder ontwikkeld: Brabanders hebben eigenaarschap genomen in onze energievoorziening, het natuurnetwerk is afgerond en de kwaliteit van het landschap is toegenomen wat Brabanders uitdaagt om te bewegen en te recreëren. Brabanders kunnen een goede opleiding volgen om zichzelf te ontplooien en onze economie draagt bij aan een gezond en
gelukkig leven in Brabant."

D. Landbouw en voedsel

Onze opgave

D. Landbouw en voedsel

In 2030 is de landbouw in Brabant flink veranderd. We zetten de trendbreuk van een landbouw die veelal gericht is op kwantiteit naar een landbouw gericht op nog meer kwaliteit verder door. Samen met de Brabantse samenleving formuleren wij een Brabantse visie op de landbouw in het perspectief van 2030. Eén van de doelen van het nieuwe beleidskader is het verbeteren van het maatschappelijk draagvlak voor de landbouw, omdat we trots zijn op onze agrarische ondernemers en hun gezinnen die zich elke dag zich inzetten om ons voedsel te produceren. We baseren onze visie op een aantal uitgangspunten. Ten eerste willen we in Brabant het voedsel van en voor de toekomst produceren. Het gaat dan om nieuwe teelten, hoogwaardige plantaardige eiwitten, en diervriendelijk geproduceerd voedsel dat positief bijdraagt aan onze gezondheid. Daartoe verbinden we het Brabantse bedrijfsleven met ons onderwijs en kennisinstellingen. Ten tweede ambiëren we gesloten kringlopen en het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving. We streven naar een emissieloze landbouw als het gaat om geur, fijnstof, ammoniak, ziektekiemen en nutriënten en het minimaliseren van bestrijdingsmiddelen. Door een sterke gezamenlijke inzet op concepten, niches en korte ketens neemt de toegevoegde waarde per eenheid product van de primaire sector toe. Daarnaast kan de landbouw maatschappelijke waarde creëren door het bijdragen aan een gezonde bodem, biodiversiteit, zonne- en windenergie, het vastleggen CO2 (bio-based grondstoffen) en het verbeteren van dierenwelzijn en landschap. De provincie speelt hierbij een stimulerende en faciliterende rol.